بازگشت به صفحه اول

aktion Norrbotten شمال سوئد

گزارشی از آکسیون اعتراضی به دفاع از حق پناهندگی در شمال سوئد

روز چهارشنبه 9 ماه نوامبر آکسیون اعتراضی با شعار اجرای قانون پناهندگی و راسیسم را متوقف کن! در مرکز شهر Luleå در شمال سوئد برگزار گردید. این اعتراض که به دعوت  جمعی از جریانات (جنبش پناهندگی در شمال سوئد، سازمان سراسری پناهندگان/ بیمرز، حزب عدالت خواه سوئد و کمپین دانش آموزان فراخوان داده شده بود با تجمع دهها تن از مدافعین حق پناهندگی وضد راسیست ساعت 4 بعد از ظهر در میدان Gula paviljonen  در مرکز شهر آغاز گردید. تجمع کننده گان  با حمل شعارهایی در دفاع از حق پناهندگی و به اجرا در آوردن اصل قانون پناهندگی و همچنین علیه راسیسم ساعتی به  سخنرانی نمایند گان جرانات فراخوان دهنده گوش داده  و با دادن شعار به اعتراض خود ادامه دادند. غفور عباس نژاد دبیر بیمرز در شمال و غزاله سارابادانیان از فعالین بیمرز در شمال از سخنرانان این اجتماع اعتراضی بودند. غزاله در سخنرانی خود با اشاره به شرایط پلیسی و سرکوبی که جمهوری اسلامی ایران بر جامعه ,  مردم ایران تحمیل کرده است تاکید کرد که برای خیلی از فعالین در ایران چاره ای جز ترک کشور و جستجوی سر پناهی امن برای خود باقی نمانده است. ایشان با اشاره به موقعیت زنان در ایران و اجحافهای جنسی جمهوری اسلامی  دولت ایران را بخاطر نقض حقوق بشر و آزادیهای اجتماعی مورد انتقاد قرار داد.

سازمان سراسری پناهندگان- بییمرز – شمال سوئد 15 ماه نوامبر  

http://www.flickr.com/photos/flykting/6345886096/in/photostream/