بازگشت به صفحه اول

till Migrationsverketبه اداره مهاجرت تحصن سرگل

نامه سرگشاده به اداره مهاجرت 

نامه سرگشاده به اداره مهاجرت                                                                                         111012

 

در رابطه با تحصن پناهجویان ایرانی برای حق پناهندگی

 

از تاریخ 18 ماه سپتامبر نزدیک به 20 نفر پناهجوی ایرانی تحصنی را در میدان سرگل شروع کرده اند. این پناهجویان کرد و وابسته به احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستند که یک تاریخ طولانی از مبارزه مسلحانه را با رژیم ایران پیش برده اند. در میان اعتصاب کنندگان چند خانواده با بچه های خردسال وجود دارد که در شرایط بسیار نامساعدی بسر می برند. اداره مهاجرت قبلا به تقاضای پناهندگی این گروه از پناهجویان جواب رد داده و اکنون بجای پوشش پناهندگی از طرف پلیس مرزی سوئد تحت تعقیب برای دیپورت به ایران هستند.

ما توجه اتان را به این نکته جلب می کنیم که این پناهجویان متحصن مدارک کافی در رابطه با عضویت و فعالیت در احزاب مسلح و غیر قانونی ایران را دارند و اداره مهاجرت بخشا این اسناد را دریافت کرده است.

جای سئوال است که دولت سوئد تنها کشور اروپایی بوده که در دوره چند ماه گذشته سعی کرده پناهندگان سیاسی ایرانی و از جمله کردهای عضو سازمانهای مسلح کردستان را دیپورت کند. طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران این افراد بدلیل مبازه مسلحانه با رژیم حکم مرگ را دارند. بغیر از این حتی عضویت در احزاب غیر قانونی ایران  3 سال جرم زندان دارد. اولین خطری که روبروی این افراد قرار می گیرد این است که جمهوری اسلامی که در زیر پا نهادن قوانین بین اللمللی شناخته شده است وتا حال هیچ تعهد بین اللمللی در رابطه با حقوق زندانیان و شکنجه در زندان را  امضا نکرده است،شدید ترین شکنجه ها را در رابطه با این افراد برای گرفتن اطلاعات اعمال کند. این واقعیت  به هیچ کشوری که برای حقوق بشر احترام قائل است، قانونا اجازه دیپورت این افراد را به جمهوری اسلامی ایران که بیشترین اعدامها را در جهان دارد نمی دهد. جای تاسف است که کشور سوئد از جمله محدود کشورهای اروپایی است که در این جهت پیش می رود. بعلاوه این افراد حتی در کشور سوئد هم علیه رژیم ایران فعالیت داشته اند. بنظر می رسد که این آدمها در شرایط روحی بسیار بد از تصمیم اداره مهاجرت به دیپورت آنها و نگرانی از عاقبت دیپورت به ایران چاره ای جز تصمیم به تحصن برای جلب حمایت نداشته اند .

از تاریخ 25 اکتبر 9 نفر از این پناهجویان دست به اعتصاب غذا زده اند که بارها با بد شدن وضع جسمی شان به بیمارستان منتقل شده اند. تا حالا تلاش ما و دیگران برای پایان اعتصاب غذای آنها به نتیجه نرسیده است و این بشدت نگران کننده است. این مسئله در سطح مدیای جهانی انعکاس داشته است. و جریانات و سازمانهای بسیاری به سیاست اداره مهاجرت انتقاد کرده اند. ما مصرانه از اداره مهاجرت می خواهیم که به این مسئله توجه داشته باشد تا به این وضع خاتمه داده شود. تا همینجا اداره مهاجرت سوئد وکشور سوئد در افکار عمومی جهانی مورد بازخواست و انتقاد قرار داشته است.

سازمان ما از حق پناهندگی این پناهجویان حمایت می کند و بر این عقیده ایم که این افراد با توجه به سابقه سیاسی مخالفت و مبارزه علیه جمهوری اسلامی ایران راه بر گشت به ایران را ندارند و تلاش برای دیپورت به ایران، آنها رادر معرض خطرات جانی قرار قرار می دهد.

با احترام

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی/بیمرز /سوئد

دبیر رسول بناوند

Benavand@yahoo.com

 

Öppet brev till Migrationsverket

2011-10-12

 

 

Med anledning av strejkaktioner från Iranska asylsökande för asylrätten

 

Sedan 18 september 20 tals iranska asylsökande har inletts en sittandestrejk på Sergelstorg i centrala Stockholm. De strejkande består av kurder från Iran och är medllmar av oppositionella partier i kurdistan som har bedrivit en lång beväpnad kamp mot Iranska regimen. Bland strejkande finns några barnfamiljer med små barn. Migrationsverket har avslagit deras asylansökan. Istället för skydd jagas de av polisen att lämna landet mot Iran!

 

Ännu en gång vi uppmärksamma att de strejkande har tydliga bevis på sin medlemskap och samröre med de beväpnade partierna i Kurdistan. Bevisen har Migrationsverket redan tagit del av. Det är märkligt att Sverige är den enda landet i Europa som valt att börja deportera asylsökande från Iran inte minst asylsökande med anknytning till organisationen inom pågående beväpnade kamp mot regimen. Det borde inte råda minsta tvekan att personer inom beväpnade kampen bemöts av dödsstraff.  Enligt rådande lag i Iran enbart medlemskap i en oppositionell parti straffas med 3 års fängelse. En eventuell deportering kommer att medföra arrestering. Iranska regimen är välkänt för att avbryta all internationella överenskommelse mot tortyr och misshandel i sina fängelser. En sådan verklighet har förhindrat de euroepiska länderna med respekt för människa rättigheter att påbörja någon process för deportering av iranska asylsökande. Det är sorgligt och ytterst farligt att just Sverige har börjat vara först i det motsatta inhumana riktningen. I en sådan situation är det förståeligt att hur drabbade människor mår dåligt och rädda för sitt öde bestämmer sig för en långvarig hungerstrejk med hela familjen.

 

Sedan 25 oktober har aktionen och parallell hungerstrejk pågått. Flertals utav strejkande har hamnat till sjukhuset. Många gånger medling och försök från vår och andra organisationer att upphöra hungerstrejken har misslyckats. Desperationen bland strejkande är övergripande. Situationen blir allt värre. Det har uppmärksammats inom utländska medier.

 

Iranska Flyktingars Riksorganisation har stött de strejkandes rätt att stanna. Härmed vill vi understryka skrämmande påföljden av en eventuell deportering för de drabbade. Dessa människor riskerar livet och inte minst tortyr och flertals fängelsestraff av iranska förtryckare regim. De har rätten att stanna.

MVH

Iranska Flyktingars Organisation

Rasool Benavand