بازگشت به صفحه اول

protestation mot utvisning av foadاعتراض برای جلوگیری دیپورت فواد

گزارشی از اعتراض برای نجات فواد ولزی

روز پنجشنبه 6 ماه اکتبر آکسیون  اعتراضی به دعوت فعالین و سازمانهای مدافع حق پناهندگی از جمله بیمرز برای جلوگیری از دیپورت فواد ولزی با شرکت دهها تن برگزار گردید. این اعتراض که ساعت 14 بعد از ظهر در مقابل اداره مهاجرت در سولنا آغاز شد تا ساعت 15 بعد از ظهر ادامه داشت . در جریان اعتراض علیه سیاست پناهندگی دولت سوئد و اداره مهاجرت، علیه دیپورت فواد و بقیه پناه جویان تهدید به دیپورت، دفاع از حق پناهندگی و علیه جمهوری اسلامی ایران شعارهای مرتب تکرار می شد. همچنین از جانب روبین  از حزب عدالتخواه سوئد و رسول بناوند دبیر سازمان سخنرانیهایی در رابطه با سیاست دیپورت اجباری پناه جویان ایرانی ، شرایط غیر انسانی برای مخالفین و فعالین سیاسی  تحت حاکمیت جمهوری اسلامی و دفاع از حق پناهندگی ارائه گردید. قبل از اتمام اعتراض خبر توقف دیپورت فواد از بازداشتگاه مشتا به محل اعتراض مخابره شد که مایه خوشحالی معترضین و پایان اعتراض بود.

سازمان سراسری پناهندگان / بیمرز 8 ماه اکتبر 2011