بازگشت به صفحه اول

کارگران پتروشیمی

فراخوان بیمرزبه  آکسیون  حمایت از کارگران  پتروشیمی

 

در دافع از مبارزات کارگران پتروشیمی و علیه سرکوب و فشار رژیم جمهوری اسلامی آکسیون اعتراضی روز شنبه 15 ماه اکتبر در مقابل سفارت رژِیم ایران بر پا می شود . بیمرز از این اعتراض حمایت کرده و در آن شرکت می کند. از همه پناهجویان و مدافعین حق پناهندگی و همه انسانهای عدالت خواه دعوت می کنیم با ما در این اعتراض همراه باشند.

شنبه 15 اکتبر مقابل سفارت ایران ساعت  14 بعد از ظهر

تلفن تماس > فرشاد پاشازاده 0737825678

سازمان سراسری پناهندگان- بیمرز / سوئد 12 اکتبر