بازگشت به صفحه اول

توقف دیپورت نامجو و میترا

دیپورت نامجو تهمی و میتراکهروم  متوقف شد

امروز سه شنبه حوالی ساعت 5 بعد از ظهر اداره مهاجرت خبر توقف دیپورت نامجو و میترا را در بازداشتگاه مشتا به این دو پناهجو اعلام کرد. این اولین گام و بخشی از موفقیتی است که تا کسب اقامت این دو پناهجوباید دنبال کرد. در مدت بازداشت نامجوو میترا تظاهراتها و اعتراضات متعددی از طرف سازمانها ومدافعین حق پناهندگی دراستکهلم صورت گرفته و فعالیتهای وسیع دیگری هم از طرف جریانات مدافع حق پناهندگی در خارج از سوئد صورت گرفته است. تا همینجا توقف دیپورت و به جریان افتادن دوباره پرونده پناهندگیشان موفقیت بزرگی است. این موفقیت دیگری برای جنبش پناهندگی، سازمانهای دخیل و پناهجویان است. این موفقیت را به میترا و نامجو و به همه دست اندرکاران و کسانی که برای پیش برد این امر تلاش کردند تبریک می گوییم.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- بیمرز 10 ماه اکتبر