بازگشت به صفحه اول

Mars28 oktoberمارش دفاع از حق پناهندگی

اطلاعیه بیمرز در رابطه با اعتراض 28 اکتبر

سازمان سراسری پناهندگان – بیمرز در سوئد در برگزاری مارش اعتراضی دفاع از حق پناهندگی در همکاری باسایر جریانات مدافع حق پناهندگی شرکت دارد. برای برگزاری یک اعتراض موثر و وسیع به دفاع از حق پناهندگی بعنوان یک حق انسانی، بیمرز در سوئد نهایت تلاش خود را خواهد داشت. در این رابطه اقدامات تاکنونی و تلاش ما برای جلب و شرکت احزاب و نهادهای مدافع حق پناهندگی کشور سوئد برای شرکت و کار سازی درهر چه پر قدرت تر کردن این مارش اعتراضی ادامه خواهد داشت.

دولت سوئد و اداره مهاجرت این کشور با شدت بخشیدن به محدودیتهای شرایط پناهنده پذیری خود درپرتو استراتژی منصرف کردن و جلوگیری ورود پناهجویان به این کشور از طرفی و لوس کردن و به حاشیه راندن قانون پناهندگی با راهکارهای حاشیه ای از جمله اخیرا آلترناتیو اقامت کاری از طرف دیگر،حقوق انسانی فراریان از جنگ و خشونت و سرکوب را آشکارا نادیده گرفته و توافق های بین اللمللی در این رابطه را زیر پا می گذارد.

دفاع از قانون حق پناهندگی ، دفاع از امنیت و جان همه پناهجوانی است که برای یک زندگی بهتر، امنیت ورهایی از تهدید سیاسی و اجتماعی زندگی قبلی خود را ترگ گفته اند. باید برای معمول کردن دوباره این قانون در سوئد و اجرای آن برای همه کسانی که در جستجوی پوشش حمایتی به این کشور پناهنده شده اند تلاش کرد. ما همه انسانهای عدالت خواه و همه جریانات مدافع حق پناهندگی را به شرکت و دخالت فعال در مارش اعتراض 28 اکتبر فرا می خوانیم.

28 اکتبر ساعت 17 میدان مرکزی شهر استکهلم Sergelstorg سپس راهپیمایی به طرف پارلمان سوئد

تماس : فرشاد پاشازاده 0737825678

سازمان سراسری پناهندگان – بیمرز – سوئد 5 ماه اکتبر2011 

Ifr_s@yahoo.com