بازگشت به صفحه اول

hungersitande kurderحمایت از اعتصابیون شهر استکهلم

گزارشی از آکسیون اعتراضی در دفاع از پناهجویان متحصن  در استکهلم

روز دوشنبه 10 ماه اکتبر تجمع اعتراضی وسیعی در دفاع از پناهجویان متحصن در مرکز شهر استکهلم با فراخوان ابن پناهجویان و حمایت سازمانها و شخصیتهای مدافع حق پناهندگی برپا گردید. این تجمع ساعت 17 در مقابل مجلس سوئد در Mynttorget آغاز گزیدید و تا ساعت 18 ادامه داشت. باندرول و شعارهای مختلفی در دفاع ازاین پناهجویان و حق پناهندگی  و همچنین علیه سیاست اخراج پناهجویان از طرف دولت سوئد و اداره مهاجرت این کشور در میدان محل تجمع بر پا بود. خبرنگاران مختلف در این آکسیون اعتراضی حضور داشتند و از جریان اعتراض فیلم و عکس تهیه کردند. در مدت اعتراض سخنرانیها مختلفی از طرف چندین نفر از نمایندگان احزاب ، نهادهای مختلف و نمایندگان مجلس سوئد در دفاع از خواست این پناهجویان و محکوم کردن اخراج پناهجویان ایرانی و همچنین سیاست جاری پناهندگی اداره مهاجرت ایراد شد.

از طرف بیمرز رسول بنازند  سخنرانی خود را با اشاره به روز جهانی علیه اعدام 10 ا اکتبر گفت ، اعتراض امروز ما چندان از مفهوم امروز یعنی اعدام فاصله ندارد . آدمهای که اینجا از آنها دفاع می کنیم  اعضای حزب مسلح غیر قانونی مخالف جمهوری اسلامی هستند که طبق قوانین جزایی رژیم جمهوری اسلامی بخاطر فعالیت مسلحانه علیه نظام حکم مرگ دارند. ایشان همچنین به عملکرد دوره چند ماهه گذشته  اداره مهاجرت برای دیپورت پناهجویان ایرانی و تلاشهای وسیع در این رابطه و در محکومیت و غیر انسانی بودن این سیاست  اشاره کرد و تاکید نمود که بیمرز در سوئد تا توقف کامل اخراج ها همراه بقیه جریانات و مدافعان حق پناهندگی به تلاش خود ادامه خواهد داد.

سازمان سراسری پناهندگان بیمز 12 اکتبر 2011

لینک عکس  

http://www.flickr.com/photos/flykting/