بازگشت به صفحه اول

فراخوان بیمرز pressmedlande

فراخوان آکسیون اعتراضی به دفاع از پناه جویان متحصن

سه هفته از تحصن و اعتصاب جمعی از پناهجویان در مرکز شهر استکهلم می گذرد. در حمایت از خواست این پناهجویان، دفاع از حق پناهندگی وعلیه سیاست های ضد پناهندگی اداره مهاجرت فردا آکسیون اعتراضی برگزار می شود. ضمنا فردا روز حهانی علیه اعدام است. و این در همان حال فرصتی است که رژیم اسلامی ایران را بعنوان مجری بیشترین اعدامها و عامل نا امنی  بی حقوقی افشا نمود.

از همه انسانهای عدالتخواه و مدافعین حق پناهندگی می خواهیم با ما و پناهجویان معترض در این تجمع اعتراضی شرکت کنند.

زمان : دوشنبه 10 ماه اکتبر مقابل پارلمان سوئد   Mynttorget  ساعت 17        

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بیمرز 9 اکتبر