بازگشت به صفحه اول

10år asylsökande Farshadتی وی رهایی زن با فرشاد

 http://rahaizantv.blogspot.com/2011/09/deporting-asylum-seeker-after-10-years.html
نقض آشکار حقوق بشر نهفته در حکم ديپورت پس از ده سال بلاتکليفي در سوئد در گفتگوي مينوهمتي با فرشاد پاشازاده از مسئولين سازمان بيمرز در سوئد Deporting an Asylum seeker after 10 years in state of limbo