بازگشت به صفحه اول

PROTEST MOT DEPORTATIONاعتراز به دیپورت نامجو......

گزارشی از اعتراض به دیپورت 4 پناهجوی ایرانی

روز جمعه 16 ماه سپتامبر تجمع اعتراضی علیه دیپورت 4 پناهجوی ایرانی نامجو تهمی، میترا کهرومی، علی منصوری و فواد در مقابل بازداشتگاه اداره مهاجرت در مشتا بر گزار گردید. این اعتراض که به دعوت بیمرز در استکهلم و حزب عدالت خواه سوئد فراخوان داده شده بود با استقبال فعالین پناهندگی و پناهجویان روبروشد. در این اجتماع اعتراضی که از ساعت 17 تا 18 و 30 دقیقه ادامه داشت معترضین ضمن دادن شعار و خطابیه های مختلف در حمایت از پناهجویان دیپورتی و محکوم کردن سیاستهای پناهندگی کشور سوئد، خواهان قطح سیاست دیپورت اداره مهاجرت و توجه اداره مهاجرت به شرایط حاکم در ایران و خطرات جانی و جسمی اعمال این سیاست نسبت به پناهجویان ایرانی شدند. ماتیاس از حزب عدالت اجتماعی ، سارا نخوی از جانب فدراسیون و رسول بناوند از طرف سازمان سراسری پناهندگان از سخنرانان این اجتماع بودند.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز

17 سپتامبر

لینک عکس   

http://www.slide.com/r/ACCcFaoGrT_Dr7XwMsJT23GhBi4OOT_h?previous_view=mscd_embedded_url&view=original