بازگشت به صفحه اول

demostration utanför iranska ambassadenتظارات در دفاع از دراویش گنابادی

اعتراض به دفاع از دراویش گنابادی در مقابل سفارت ایران

 روز جمعه نهم سپتامبر ۲۰۱۱ تظاهرات اعتراضی در حمایت از دراویش گنابادی مقابل سفارت جنایتکار جمهوری اسلامی برگزار گردید.  دها نفر  با دادن شعارهایی علیه رژیم و حمایت از دراویش گنابادی و ایراد سخنرانیهایی اعتراض خود را بیان کردند. واحد استکهلم  بیمرز از این حرکت حمایت کرد و فرشاد پاشازاده یکی از مسئولین سازمان شعارهائی بر علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی وبه دفاع از زندانیان سیاسی سر داد.