بازگشت به صفحه اول

azim mehrabiتحصن یکماهه پناهجوی ایرانی و تظاهرات حمایتی

گزارش تصویری از اعتراض و تحصن یکماهه عظیم مهرابی

عظیم مهرابی همراه همسر و دو فرزندش برای یک ماه در میدان سرگل در اعتراض به جواب رد اداره مهاجرت به تقاضای پناهندگی اعتصاب کردند. بعد از ظهر روز 26 آگوست تجمع اعتراضی به حمایت از این خانواده در مقابل اداره مهاجرت بر گزار شددر طی این مدت بیمرز از حق پناهندگی این خانواده حمایت می کرد در اعتراض روز 26 فرشاد پاشازاده از جانب سازمان در این تجع سخنرانی داشتند.

لینک عکس:

http://www.slide.com/r/lARjl4JW4D9ABTy5RHK7w4oHyn-Wj-iM?previous_view=mscd_embedded_url&view=original