بازگشت به صفحه اول

14sepember مارش 14 سپتامبر

 

گزارش تصویری از اعتراض 14 سپامبر در استکهلم

روز 14 سپامبر اجتماع اعتراضی با دعوت تجمع نیروها و نهادهای چپ تحت عنوان اتحاد 14 سپامبر در میدان مرکزی شهر استکهلم برگزار گردید. این اعتراض که هر ساله یک روز قبل از افتتاح مجلس سوئد بر پا می شود تحت نام اعتراض به پایین آوردن رفاهیات اجتماعی، علیه راسیسم و مساوات پیش برده می شود. امسال صدا ها نفر در این گردهمایی که از ساعت 16 تا 18 و نیم در میدان سرگل ادامه داشت شرکت کردند در این مدت سخنرانان مختلفی سیاستهای راست و ریاضت کشی احزاب حاکم را مورد انتقاد قرار دادند. بعد از ساعت 18 و نیم تجمع با تظاهرات تا مقابل پارلمان سوئد راهپیمایی کرده و اعتراض خود را ادامه دادند.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بیمرز

لینک عکسها    http://www.slide.com/r/zfqdc4wl5z8sQbnC95IUAezHUOsaFvZ-?previous_view=lt_embedded_url