بازگشت به صفحه اول

اکرم منصوری در مصاحبه با فرح شیلاندر

مصاحبه فرح شیلاندری خبر نگار و فعال سیاسی با اکرم منصوری پناهجوی سیاسی در سوئد و از فعالین سازمان بیمرز

http://www.youtube.com/watch?v=8ItT2IKsudg