بازگشت به صفحه اول

brev till de som försvarade sasan نامه قدر دانی در رابطه با کمپین صنعان

به دوستان و نهادهای همکار

صنعان اشرفی پناهجوی ایرانی سرانجام هفته گذشته موفق به کسب اقامت در کشور سوئد شد و بعد از 47 روز از بازداشتگاه اداره مهاجرت بیرون آمد. این موفقیت را باید ارج نهاد نه تنها برای نجات صنعان که در خود موفقیت بزرگی است بلکه عقب زدن یکبار دیگر سیاست اخراج پناهجویان سیاسی ایرانی از طرف دولت و اداره مهاجرت سوئد و اثبات حقانیت پناهندگی این پناهجویان و همچنین مشروعیت جنبش پناهندگی و حق انسانی پناهندگی که در این کارزار حائز اهمیت بسیار بود. این حرکت یک ماه ونیم کار شبانه روزی و مداوم از ما طلب کرد. در این مدت شاهد عذاب روحی و نگرانی صنعان و خانواده و دلسوزان ایشان و همچنین همدردی و تلاش انسانهای زیادی برای به سرانجام رساندن موفقیت آمیز این تلاش بودیم . تجارب این حرکت را باید جمع بندی کرد. یک هفته قبل ترما  موفقیت توقف دیپورت مرضیه کمانگر و کسب اقامت ایشان را داشتیم که پروسه همزمان با صنعان را داشت و کمپین مشترک نجات هر دو را با هم پیش بردیم . آما دراینجا می خواهم ازطرف سازمان سراسری پناهندگان – بیمرز و همچنین بعنوان کسی که مسئولیت پرونده صنعان را داشتم از دوستان و نهادهایی که بطور ویژه در این ماجرا دخالت کردند، ما را ساپورت کردند و در حمایت از حق اشرفی و کمانگرفعالانه کوشیدند و یا خبر رسانی موثری داشتند قدردانی کرده باشم. کارکنان رادیو سراسری سوئد پژواک، تلویزیون رهایی زن خانم مینو هممتی، خانم Maria Rohaly   از مدافعین حق پناهندگی از امریکا، احمد فاطمی، سایت آزادی بیان، خانم صدیقه نبوی از کومه له تی وی ، TV parto ،رادیو حق پناهندگی، آمنه کاکه باوه از حزب چپ سوئد ، حزب سوسیالیست عدالت خواه سوئد،سیف خدایاری و رادیوهمسفر، همبستگی، شهروند وبقیه رادیوهای محلی در استکهلم که وقتشان را در اختیار ما و صنعان قرار دادند.

با تشکر از همکاری و همیاری شما

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- بیمرز 13 جولای 2011

رسول بناوند      benavand@yahoo.com