بازگشت به صفحه اول

تظاهرات دفاع از محمد توسلیdemostration mot deportaion av tavasoli

تظاهرات چهار شنبه 20 جولای برای متوقف کردن دیپورت محمد توسلی پناهجوی ایرانی

http://www.youtube.com/watch?v=4gga6ULr21Y&feature=player_embedded