بازگشت به صفحه اول

pressmedelande om protestation mot utvisning till Iran اعیه بیمرز-استکهلم اعتراض علیه سیاست دیپورت پناهجویان ایرانی14 جون

فراخوان اعتراض به دیپورت پناهجویان ایرانی

مرضیه کمانگر و صنعان اشرفی همچنان در بازداشتگاه اداره مهاجرت بسر میبرند. تلاش اداره مهاجرت و پلیس سوئد برای اخراج این دو پناهجوی سیاسی ادامه دارد و تا کنون در مقابل درخواستها و اعتراضات وسیع به تصمیم اخراج این دو پناهجو جواب سر بالا داده شده است. همزمان دو پناهجوی دیگر ایرانی به نامهای محمد علی انصاری و محمد توسلی توسط پلیس سوئد احضار و به قصد دیپورت در بازداشتگاه اداره مهاجرت در Flen بازداشت شده اند.

برای دفاع از این پناهجویان و علیه سیاست اخراج پناجویان ایرانی از طرف اداره مهاجرت و دولت سوئد باید صدای اعتراضمان را بلند کنیم. نباید اجازه داد پناهجویان سیاسی ایرانی را به کشتارگاه رژیم جنایتکار اسلامی ایران بر گردانند. بدین منظور از طرف فدراسیون پناهندگان ایرانی و سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- بیمرز در استکهلم آکسیون اعتراضی در مقابل اداره مهاجرت فراخوان داده شده است با ما در این آکسیون اعتراضی همراه شوید.

زمان سه شنبه 14 ماه جون ساعت 14 بعد از ظهر

اداره مهاجرت Pyramidvägen 2 solna

تماس/ محمود محمدزاده 0736228726 فرشاد پاشازاده 0737825678

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- بیمرز   12 جون