بازگشت به صفحه اول

mot utvisning av sanan& marzie تظاهرات یونی علیه دیپورت مرضیه و صنعان

گزارشی از تظاهرات علیه سیاست اخراج در مقابل پارلمان سوئد

 

روز چهارشنبه 1 ماه جون تظاهرات وسیعی از ساعت 11 تا 13 در مقابل پارلمان سوئد در شهر استکهلم برپا گردید. این تظاهرات که از طرف آمنه کاکه باوه نماینده پارلمانی از حزب چپ  سوئد وهمچنین حمایت سازمان سراسری پناهندگان – بیمرز فراخوان داده شده بود، با هدف مقابله با سیاست اخراج پناهجویان ایرانی از جمله صنعان اشرفی و مرضیه کمانگرو همچنین دفاع از یک سیاست انسانی در برخورد به همه پناهجویانی که به کشور سوئد پناهنده شده اند، پیش رفت. در جریان تظاهرات سخنرانان زیادی در رابطه با سیاست جاری اداره مهاجرت و دولت سوئد دربرخورد به پناهجویان و از جمله پناهجویان ایرانی که در چند هفته گذشته تعدادی از آنان در معرض دیپورت قرار گرفته اند ایراد سخنرانی کرده واین سیاست را به باد انتقاد گرفتند. وضعیت مرضیه کمانگر و صنعان اشرفی دو پناهجوی ایرانی که از دو هفته پیش به قصد دیپورت در بازداشتگاه اداره مهاجرت به سر می برند یکی دیگر از مواردی بود که در سخنرانی سخنرانان برجسته بود وبر آزادی فوری و قرار دادن آنان  تحت پوشش پناهندگی در کشور سوئد تاکید میشد. کاله لارشون و آمنه کاکه باوه نماینده پارلمانی از حزب چپ ، کوردو باکسی نویسنده و نماینده حزب سوسیال دمکرات، خانم کرستینا نماینده پارلمانی حزب سبز، و همچنین نماینده ای از طرف حزب عدالت اجتماعی ، سارا محمد مسئول انجمن فاطمه و پلا را فراموش نکن، از جمله سخنرانان این تجمع بودند. بعلاوه از طرف پناهجویان اعتصابی گوتنبرگ که همان روز در مقابل سفارت ایران تظاهرات داشتند و دراین تجمع حاضر بودند، پیام پناهجویان اعتصابی از طرف یکی از نماینده گانشان بیان شد.. فرشاد پاشازاده و نشمیل فتاحی دو تن از پناهجویان و از اعضای سازمان نیز با ایراد سخنانی ضمن انتقاد از سیاست پناهندگی سوئد، جمهوری اسلامی ایران را بعنوان بانی وضعیت فراریان از ایران افشا کردند. رسول بناوند دبیر سازمان در این اجتماع در سخنرانی خود با  بیان وضعیت صنعان ومرضیه و بی مسئولیتی اداره مهاجرت در برخورد به این پناهجویان سیاسی و از اعضای سازمانهای اپوزیسیون ایرانی، سیاست پناهنده پذیری کشور سوئد را مورد نقد قرار داد. سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بیمرز 2 ماه جون

لینک عکس  

 

http://www.slide.com/r/QMjk0e6fwT_cP__GkCUH-83Um6RJch1u?previous_view=mscd_embedded_url&view=original