بازگشت به صفحه اول

demonstrationsstöd till sasan تظاهرات بدفاع از ساسان در استکهلم

فراخوان بیمرزدر دفاع از صنعان اشرفی

طبق برنامه پلیس سوئد صنعان اشرفی پناهجوی سیاسی ایرانی که 40 روز است در بازداشتگاه اداره مهاجرت در استکهلم در بازداشت بسر می برد روز جمعه 1 ماه جولای یعنی 4 روز دیگر به ایران دیپورت خواهد شد. تلاش و اقدامات وسیعی علیه این تصمیم اداره مهاجرت و پلیس سوئد در جریان است. از همه انسانهای آزادیخواه و حق طلب و مدافعین حق پناهندگی می خواهیم به این تلاش بپیوندند. در همین رابطه روز سه شنبه 28 جون تظاهرات اعتراضی به دفاع از ساسان در استکهلم بر پا می شود برای نجات صنعان اشرفی و  علیه سیاست اخراج  به این اعتراض بپیوندید.

 

سه شنبه 28 ماه جون ساعت12 تجمع در میدان  Sergel

تظاهرات بطرف پارلمان سوئد 

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بیمرز 28 ماه جون