بازگشت به صفحه اول

demonstration istockholm stöd till sasanتظاهرات دفاع از صنعان 28 جون

گزارش نوشتاری و تصویری از تظاهرات در دفاع از صنعان اشرفی

امروز سه شنبه 28 ماه جون به فراخوان حزب عدالتخواه سوئد و سازمان سراسری پناهندگان ایرانی در حمایت از صنعان اشرفی پناهجوی ایرانی که از 40 روز قبل از طرف پلیس سوئد به قصد دیپورت به ایران  دستگیر شده است و در بازداشتگاه بسر می برد تظاهراتی برگزار گردید. تظاهرات ساعت 12 در میدان سرگل با تجمع دهها نفر آغاز گردید. Mattias از حزب عدالت خواه سوسیالیست و رسول بناوند دبیر بیمرز در سوئد در محکومیت سیاست پناهنده پذیری سوئد و تصمیم بی پایه و غیره انسانی دیپورت اشرفی سخنرانی کردند. بدنبال جمعیت با سر دادن شعارهایی به دفاع از حق پناهندگی و علیه جمهوری اسلامی با طی کردن چند خیابان در مقابل مجلس سوئد اجتماع کردند. تابوتی به نشانه سیاست (مرگ) پناهنده پذیری اداره مهاجرت به ابتکار افشار از فعالین مدافع حق پناهندگی در تمام مدت تظاهرات از طرف جمعیت حمل می شد که توجه زیادی بخود جلب کرده بود . همچنین عکسهای صنعان اشرفی را تعداد زیادی در دست داشتند. در مقابل مجلس سوئد هم آقای آندریاس یکی دیگر از فعالین حزب سوسیالیست عدالت خواه، چند نفر از پناهجویان و رسول بناوند سخنانی در رابطه با صنعان و سیاست اداره مهاجرت ایراد کردند. این تظاهرات و آکسیون اعتراضی تا ساعت 14 ادامه داشت. لازم به ذکر است که پژواک رادیوی سراسری سوئد به زبان فارسی در رابطه با این آکسیون و وضعیت اشرفی مصاحبه هایی با صنعان اشرفی و رسول بناوند داشت که لینک آنرا در پایین ملاحظه می کنید.

سازمان سراسری پناهندگان/ بیمرز- سوئد 28 ماه جون 2011

Link ax http://www.slide.com/r/8AuOoAPX6j-AyJ_yOII6iIvkBgdFhCVI#

لینک مصاحبه با اشرفی

http://sverigesradio.se/api/radio/radio.aspx?type=db&id=3230134&codingformat=.m4a&metafile=asx

بناوند 

http://sverigesradio.se/api/radio/radio.aspx?type=db&id=3230117&codingformat=.m4a&metafile=asx