بازگشت به صفحه اول

protest mot utvisning

گزارش نوشتاری و تصویری از آکسیون اعتراضی به دفاع از مرضیه کمانگر و صنعان اشرفی

امروز دوشنبه 30 ماه مه دهها تن از پناهجویان و مدافعین حقوق پناهندگی برای دفاع از مرضیه کمانگر و صنعان اشرفی دو پناهجوی ایرانی که در آستانه دیپورت قرار گرفته و هم اکنون در بازداشتگاه اداره مهاجرت بسر میبرند در یک حرکت اعتراضی وسیع شرکت کردند. این تجمع اعتراضی که به دعوت فدراسیون پناهندگان، تشکیلات استکهلم حزب کمونیست و سازمان سراسری پناهندگان فراخوان داده شده بود از ساعت 14 تا 15 ونیم در مقابل اداره مهاجرت در استکهلم ادامه داشت . در جریان اعتراض که با پلاکارد، باندرول و عکسهای از صنعان و مرضیه و شعارهای علیه اخراج و دفاع از حق پناهندگی همراه بود تعداد زیادی از فعالین پناهندگی و نمایندگان نهادها درمحکومیت حکم اخراج این دو پناهجو و سیاستهای ضد پناهندگی اداره مهاجرت سخنرانی کردند. از طرف سازمان پناهندگان فرشاد پاشازاده، حسام منتظری و رسول بناوند در این تجمع به ایراد سخنرانی پرداختند. سه نفراز سازمانهای فراخواندهنده  به نمایندگی با یکی از مسئولین اداره مهاجرت دیدار کردند و نامه های اعتراضی سازمانهای فراخوان دهنده اعتراض در دفاع از پناهجویان اخراجی را تحویل دادند. مسئول اداره مهاجرت قول داد که اعتراضنامه ها را به فوریت ثبت کرده و مسئولین پرونده صنعان و مریضه خواهد رساند.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- بیمرز 30 ماه مه            

لینک عکس

 

http://www.slide.com/r/eAnZu-KptD8RK17sFGUZlgBOiJoCsqa2?previous_view=mscd_embedded_url&view=original