بازگشت به صفحه اول

oppetberv till Migrationverket angående sasanنامه به اداره مهاچرت در مورد ساسان

به اداره مهاجرت سوئد

 

موضوع : تصمیم اخراج صنعان اشرفی  شماره پرونده 11-220571

 

اداره مهاجرت تصمیم گرفته است که صنعان اشرفی پناهجوی ایرانی را به ایران دیپورت کند. ایشان  روز پنجشنبه 19 ماه مه زمانی که در جواب به احضاریه پلیس استکهلم به این اداره مراجعه کرده بود دستگیر شده و اکنون در بازداشتگاه بسر می برد. پلیس در حال پیگیری پروسه اخراج و دیپورت  ایشان به ایران است.

اشرفی متولد 1985 شهر سنندج از کردستان ایران است. ایشان در جریان اعتراضات چند هفته ای علیه سرکوب پلیس ایران که سال 2006 در کردستان اتفاق افتاد، تمام شهرهای کردستان را در بر گرفت و نهایتا به تعطیلی عمومی کردستان انجامید، از طرف پلیس امنیتی ایران دستگیر شده و 6 ماه در زندان بارها تحت شکنجه قرار گرفته است. آثار این شکنجه ها هنوز بر بدن ایشان پیدا است. حتی عکس اذیت وآزار ایشان از طرف پلیس موجود است. صنعان برای بار دوم در سال 2008 در جریان تظاهراتی علیه رژیم از طرف پلیس تحت تعقیب قرار می گیرد و با کمک مردم موفق به فرار شده و سرانجام به کشور سوئد پناهنده میشود.

صنعان اشرفی در ایران برای چند سال در رابطه سیاسی با حزب کمونیست کارگری حکمتیست فعالیت داشته و بعد از وارد شدن به سوئد  بعنوان  عضو این حزب فعالیتهایش را ادامه داده است. این فعالیتها در سوئد با سند و عکس، اداره مهاجرت از آنها اطلاع دارد.

صنعان همچنین عضو سازمان ما بوده و در اکثر فعالیتهای این سازمان شرکت داشته است،از جمله تظاهراتهای وسیعی که علیه سرکوبگریهای رژیم ایران از طرف سازمان ما در شهر استکهلم و از جمله در مقابل سفارت رژیم برگزارشده است. این فعالیتها وسیعا در مدیای فارسی زبان و حتی مدیای سوئد انعکاس داشته است . این فعالیتها نمی تواند از رژیم ایران مخفی باشد.

توجه شما را به این نکته جلب می کنم که رژیم ایران حساسیت شدیدی به نسبت فعالیتهای حزب کمونیست کارگری - حکمتیست دارد و اعضا وفعالین این حزب در ایران به شدت تحت تعقیب پلیس ایران هستند.  دسترسی رژیم ایران به صنعان که 6 ماه در زندان با شکنجه تلاش کرده اند از او اعتراف بگیرند، و بار دوم از دست پلیس فرار کرده است، آنهم بعد از 4 سال شرکت در اعتراضات و فعالیت علیه رژیم ایران در خارج ایران می تواند جرم بسیار سنگینی برای ایشان داشته باشد. در ضمن ساسان اهل کردستان ایران است که رژیم ایران حساسیت ویژه ای به نسبت آن منطقه دارد. فعالین سیاسی در آنجا بشدت تحت تعقیب، زندان، شکنجه و اعدام قرار می گیرند. تنها در یکسال گذشته چندین نفر از این فعالین اعدام شده اند و تعدادی هم منتظر احکام اعدام هستند. این مسئله در دنیا انعکاس داشته است و نباید شما از آن بی خبر باشید.

با توجه به سابقه سیاسی اشرفی ، فعالیتهای که تا کنون داشته است، خطراتی که از طرف پلیس امنیتی ایران ایشان را تهدید می کند، ایشان حق دارد تحت پوشش امنیتی و پناهندگی قرار بگیرند. دیپورت ایشان به ایران عواقب وحشتناکی برای ایشان می تواند داشته باشد شما باید متوجه ریسک تصمیمی که در مورد اشرفی گرفته شده است باشید. مسئله ای که شما در مقابلش مسئول هستید. بنابراین ما مصرانه تقاضا داریم که اداره مهاجرت در این تصمیم تجدید نظر کند. دیپورت ایشان لغو شود و تحت پوشش پناهندگی قرار بگیرند.

 

با احترام

 

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- بیمرز سوئد 23 ماه مه

 

 

رونوشت  احزاب پارلمانی سوئد

احزاب، نهادها و شخصیتهای مدافع حق پناهندگی در سوئد