بازگشت به صفحه اول

deportationغلیه دیپورت سیروان

برای نجات سیروان فروتن

سیروان فروتن امروز ساعت 12 از Flen به استکهلم انتقال داده شد و اکنون در یکی از بازداشتگاههای شهر بسر میبرد. علارغم همه تلاشها و شکایتها اداره مهاجرت از تصمیم خود بر نمی گردد. دادگاه دولت آخرین شکایتها را امروز رد کرده است. فردا آخرین فرصت برای اعتراض است. باید جان سیروان را نجات داد. از همه انسانهای آزادیخواه دعوت می کنیم که در اعتراض فردا مقابل اداره مهاجرت شرکت کنند.

جمعه 6 ماه مه ساعت 9 صبح مقابل اداره مهاجرPiamyd vägen 2  در سولنا

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- بیمرز