بازگشت به صفحه اول

Demostration för strejkande asylsökande i Götebori دفاع از اعتصابیون گوتنبرگ

گزارش تصویری ، ویدئویی از آکسیون اعتراضی علیه سیاستهای  پناهنده پذیری دولت سوئد و در دفاع

 از خواستهای پناهجویان متحصن در گوتنبرگ

سازمان سراسری پناهندگان – بیمرز-واحد گوتنبرگ

 

http://www.youtube.com/watch?v=cE9Fl75omcY

http://www.youtube.com/watch?v=-uNuyFtJInA

لینک تصاویر

http://www.flickr.com/photos/44504239@N03/

http://www.flickr.com/photos/44504239@N03/page2/

http://www.flickr.com/photos/44504239@N03/page3/

http://www.flickr.com/photos/44504239@N03/page4/

 ویدئو