بازگشت به صفحه اول

فراخوان بیمرز pressmedlande

فراخوان بیمرزدر سوئد

برای نجات صنعان اشرفی و مرضیه کمانگر و علیه سیاست اخراج  

اداره مهاجرت سوئد در چند هفته گذشته موج تازه ای ازاخراج پناهجویان ایرانی را که سالهاست در سوئد در انتظار کسب پوشش حمایتی این کشور هستند آغاز کرده است. سیروان فروتن و مهدی ملکی چند هفته گذشته با فشار و اعتراض عمومی از دیپورت رهایی یافتند و اکنون صنعان اشرفی و مرضیه کمانگر در انتظار دیپورت در بازداشتگاه اداره مهاجرت مبحوس هستند. برای دفاع از حق انسانی پناهندگی ونجات  فعالین گریخته از دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی باید این سیاست  نا عادلانه را به شکست کشانید. این کار اعتراض و حرکتهای هماهنگ از همه نهادها و جریانات مدافع حق پناهندگی می طلبد.

در این رابطه از همه پناهجویان ، نهادها، سازمانها و مدافعین حق پناهندگی می خواهیم با آکسیونهای اعتراضی فراخوان داده شده در استکهلم با ما همراه شوند.

آکسیون اعتراضی در دفاع از صنعان اشرفی و مرضیه کمانگر

دوشنبه 30 ماه مه ساعت 14- 15 بعد از ظهر

مقابل اداره مهاجرت  Pyramid vägen 2 در سولنا

آکسیون اعتراضی  دفاع از حق پناهندگی وعلیه اخراج پناهجویان

چهارشنبه اول ماه جون ساعت 11 تا 13 مقابل پارلمان سوئد Mynttorget 

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بیمرز 28 مه