بازگشت به صفحه اول

فراخوان دفاع از ملکی mot deoprtation

محمد مهدی ملکی در آستانه دیپورت

روز سه شنبه 10 ماه مه به مهدی ملکی پناهجوی ایرانی در کمپ Flen ابلاغ شد که ظرف هفته جاری به ایران دیپورت خواهد شد. قرار است روز پنجشنبه 12 ماه مه ایشان به استکهلم انتقال داده شده و روز جمعه 13 ماه مه به ایران دیپورت شود. مهدی ملکی  دانشجو و فعال سیاسی 3 سال است که وارد کشور سوئد شده و تقاضای پناهندگی کرده است. ایشان با جواب رد اداره مهاجرت روبرو شده و اکنون در آستانه دیپورت قرار دارد. سرنوشت مهدی در ابهام قرار گرفته است. فرصت بسیار کمی هست از همه نهادها و مدافعین حقوق پناهندگی درخواست داریم برای نجات مهدی همکاری کنند.

آکسیون اعتراضی به دفاع از مهدی

پنجشنبه 12 مه ساعت 14 در مقابل اداره مهاجرت در استکهلم Pyramidvägen 2

سازمان سراسری پناهندگان – بیمرز- سوئد 11مه

تماس> محمود محمد زاده 0736228726