بازگشت به صفحه اول

sittstrejk i Stockholm تحصن پناهجویان ایرانی

در دفاع از پناهجویان متحصن در استکهلم

از روز یکشنبه هفده هم ماه آوریل جمعی از پناهجویان ایرانی در اعتراض به وضعیت خود تحصنی را در مرکز شهر استکهلم آغاز کرده اند. این پناهجویان که هر کدام 4 تا 12 سال در کشور سوئد بسر برده اند، تحت تاثیر قوانین سخت پناهنده پذیری کشور سوئد، نه تنها هنوز در انتظارحمایت وکسب  پناهندگی هستند بلکه جوابهای منفی و خطر دیپورت، هر کدام را سالها مجبوربه زندگی مخفی و محرومیت های هر چه بیشتر کرده است. بر کسی پوشیده نیست که همچون  شرایطی  و مشقات ناشی ازآن تاثیرات وپیامدهای مخرب غیر قابل وصفی برای این انسانها، و خصوصا  خانواده وکودکانشان به همراه داشته است. فراریان از جنگ، تبعیض،سرکوب وتعقیب سیاسی و از جمله فراریان از جهنم جمهوری اسلامی و دستگاه سرکوب حاکم در ایران شایسته حمایت و امنیت اجتماتی هستند. سازمان بیمرز ضمن حمایت از خواست و مطالبه پناهجویان متحصن ایرانی در استکهلم از همه انسانهای شریف و آزاده و سازمانها و نهادهای مدافع حقوق انسانی دعوت می کند که با تلاش و مطالبات این پناهجویان همراه شده و آنان را حمایت کنند.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی/ بیمرز/ واحد سوئد 18 آوریل