بازگشت به صفحه اول

protest brev نامه اعتراض به اداره مهاجرت در مورد سیروان

به اداره مهاجرت سوئد

از چند هفته قبل محمد سیروان فروتن پناهجوی ایرانی با شماره پرونه 10859037 در بازداشت گاه اداره مهاجرت در Flen بازداشت شده است. به ایشان ابلاغ شده است که تاریخ 6 ماه مه به ایران دیپورت میشود . طبق اطلاعات موثق سازمان  ما محمد از اعضای کومه له بوده است. سازمانی که علیه رژِم ایران مبارزه مسلحانه و طولانی را علیه تجاوزو سرکوب رژیم ایران در کردستان  پیش برده است. محمد بعنوان عضو این سازمان مسلح بوده و در اردوگاههای کومه له فعالیت داشته است. تا کنون بارها و از جمله در ماههای اخیر فعالین سیاسی به اتهام عضویت در تشکیلات کومه له و رابطه با این سازمان محکوم به اعدام شده اند. یکی از روشهای رایج رژیم ایران نسبت دادن مخالفین سیاسی به احزاب مسلح است برای اینکه جرمهای سنگینی به پای آنها ببندد. با توجه به سابقه سیاسی فروتن و عضویت علنی در کومه له دیپورت ایشان به ایران می تواند عواقب وحشتناکی برای ایشان در بر داشته باشد.  ما مسرانه تقاضا داریم که این هشدار ما را جدی بگیرید و از دیپورت فروتن به ایران جلوگیری کنید.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بیمرز 28 ماه آپریل

رونوشت

به بخش اجرائی اداره مهاجرت در استکهلم

امنستی در استکهلم

احزاب پارلمانی سوئد

نهاد های پناهندگی

 

 

Protestbrev mot planerade utvisning

 

Sedan några veckor asylsökande Mohammad Sirvan Forotan (Beteckning 10859037, med iransk bakgrund) sitter inlåst i polisens förvar iFlen. Han riskerar tvångutvisas den 6 maj 2011.

Härmed vill vi bekräfta att enligt pålitliga uppgifter vi har erhållits Mohammad Forotan har varit medlem i partiet Komale, vilket bedriver en beväpnad och radikalt  motståndsrörelse gentemot den iranska brutala regimen. Mohammad Forotan har varit medlem i partiet Komale och har aktivt deltagit i kampen mot regimens militära förtryck. I flertals tillfälle, inte minst för en månad sedan, har regimen dömt fängslade aktivister från Komale till dödstraff och avrättat dem. Mot denna backgrund finns det otvivelaktiga risker att Mohammad Forotan kommer att gå samma missöde tillmötes vid utvisning.

Härmed kräver vi att Migrationsverket ändrar sitt beslut och avbryter utvisningspcossessen. Vi hoppas att Migrationsverket tar vår förvarning på allvar.

Med respekt och hällsningar

Iranska Flyktingars Riks Organisation

Benavand Rasool               20110428