بازگشت به صفحه اول

Mot deport Kullared GTB علیه دیپورت به عراق

گزارش تصویری ویدئوی از تظاهرات روز ٦ آپریل ٢٠١١ علیه اخراج پناهجویان

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى- بيمرز
April 08, 2011

گزارش تصویری ویدئوی از تظاهرات روز 6 آپریل 2011 علیه اخراج پناهجویان و در دفاع از حق پناهندگی
سازمان سراسری پناهندگان – بیمرز (واحد گوتنبرگ)

گزارش تصویری
http://www.flickr.com/photos/44504239@N03/
گزارش ویدئوی
http://www.youtube.com/watch?v=FK1tHt2X_P0

میدیای سوئد در مورد این اعتراضات
Väst nytt TV
http://svtplay.se/v/2385696/rattegang_mot_sagasendemonstranter

link GP TV

http://www.gp.se/gptv?path=gptv.abcdn.net/TV-ARKIV/Goteborg&playfile=12270_Demonstrerade_mot_avvisningar_-_nu_atalas_han_134293.pls&autostart=1

LINK GP Fria
http://www.goteborgsfria.nu/artikel/87607

SR
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=4442452