بازگشت به صفحه اول

perssmedelande demonstratin för asylrättenفراخوان بیمرز سوئد

فراخوان بیمرز-  سوئد 

 از طرف جریانات مدافع حق پناهندگی روز 20 مارش تظاهرات سراسری اعلام شده است. در این روز  علیه دیپورت و به دفاع از حق پناهندگی  آکسیونهای مختلفی در تعداد زیادی از شهرهای سوئد بر گزار می گردد. سازمان سراسری پناهندگان – بیمرز علیه سیاستهای ضد پناهندگی در سوئد، علیه اخراج پناهجویان، بی توجهی و بی مسئولیتی اداره مهاجرت سوئد نسبت به سرنوشت پناهجویان مخفی و خانواده و کودکانشان و به دفاع از حق انسانی پناهندگی و شرایط بهتر و انسانی تر پناهنده پذیری ، همه پناهجویان و مردم آزادیخواه و انسان دوست را به شرکت در این اعتراض سراسری دعوت می کند. واحدهای گوتنبرگ و استکهلم سازمان بیمرز شر کت وسیع دارند.

محل و زمان تجمعات:

استکهلم :      یکشنبه 20 مارس  میدان مرکزی شهر Sergelstorg  ساعت 14

تماس   . محمود محمد زاده 0736228726 

 روبروی کتابخانه مرکزی شهر         GötaPlatsenگوتنبرگ : 

سیوان رضایی        0739241383   توفیق محمدی 073980999  

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بیمرز

شهرهای دیگر:                                                                                                        

 

Malmö:
20 mars 12.00 Gustav Adolfs torg
Uppsala:
20 mars 14.00 vid Slottsbacken
Uddevalla:
20 mars 12.00 Kungstorget

Säffle: 
19 mars 12.00 Stora torget 

Kinna:
19 mars 12.00 Kinna centrum

19 mars 13. Boden:
00 Medborgarplatsen