بازگشت به صفحه اول

Göteborg sittande strejkتحصن پناهجویان ایرانی در گوتنبرگ

تحصن پناهجویان ایرانی در شهر گوتنبرگ سوئد در اعتراض به سیاستهای پناهنده پذیری این کشور

از اول ماه مارس تا کنون 30  نفر از پناهجویان ایرانی در یکی از کلیساهای شهر گوتنبرگ اقدام به یک تحصن  نا معلوم کرده اند. این پناهجویان هر روز از ساعت 10 صبح تا 9 شب تحصن نشسته خود را ادامه داده اند خواست این پناهجویان اجازه اقامت در سوئد و لغو اخراج به ایران است. شرکت کننده گان که بین 6 تا 10 سال در سوئد ماندگار بوده اند از طرف اداره مهاجرت سوئد جواب رد به تقاضای پناهندگیشان داده شده است. بی توجهی اداره مهاجرت سوئد و سیاستهای به شدت غیر انسانی این کشور زندگی هزاران پناهجویی فراری از جنگ و فشار و تقیب را با تباهی و نا امیدی روبرو کرده است. متحصنین که تنها بخشی از صدها پناهجوی فراری ایرانی از جهنم جمهوری اسلامی می باشند در مقابل شدت و حدت دادگاههای اداره مهاجرت و جواب منفی به تقاضای پناهندگی مجبور شده اند سالها از زندگی خود و بعضا خانواده اشان را در شرایط مخفی بسر برند. از امکانات ناچیز اداره مهاجرت محروم شده و برای بسیاری پیدا کردن مسکن و تامین زندگی روزانه را با مشقت و سختی فراوان همراه کرده است. نگرانی و نا امیدی و آینده نامعلوم کابوس هر روزه این پناهجویان بوده است. اقدام به تحصن این پناهجویان فریاد بسیاری دیگر از پناهجویان بی تکلیف است که از افکار عمومی انسان دوست این جامعه طلب حمایت می کند.

سازمان سراسری پناهندگان – بیمرز ضمن حمایت از اصل حق پناهندگی، برای فراهم کردن شرایط بهتر و انسانیتر پناهنده پذیری تلاش می کند. ما از خواست ومطالبه این پناهجویان حمایت کرده و در این مبارزه خود را در کنار آنان قرار می دهیم. از ابتدای شروع تحصن این پناهجویان واحد بیمرز در گوتنبرگ از طریق توفیق محمدی سخنگوی این سازمان در محل تحصن حضور پیدا کرده و حمایت سازمان را از خواست ومطالبات متحصنین اعلام کرده است.

بیمرز از همه انسانهای آزادیخواه و حق طلب دعوت می کند که  به حمایت از حق پناهندگی و علیه سیاستهای بغایت نا مسئولانه و غیر انسانی اداره مهاجرت،از تلاش و مبارزه فراریان گریخته از جهنم جمهوری اسلامی پشتیبانی کرده و ازمتحصنین در گوتنبرگ حمایت کنند.

سازمان سراسری پناهندگان – بیمرز – واحد گوتنبرگ