بازگشت به صفحه اول

demonstration framför migrationverketاعتراض پناهجویان ایرانی در مقابل اداره مهاجرت

گزارشی از اعتراض پناهجویان ایرانی در استکهلم

روز دوشنبه 14 ماه مارس تظاهرات اعتراضی در مقابل اداره مهاجرت سوئد در استکهلم برگزار گردید. در این تجمع اعتراضی که از طرف جمعی از پناهجویان مخفی و بدون برگه هویتی به اسم پناهجویان ابدی برگزار شده بود بیش از 50 نفر شرکت شرکت داشتند. تظاهرات از ساعت 13 بعد از ظهر شروع شده و تا ساعت 15 ادامه داشت. در جریان تظاهرات ضمن بر افراشتن شعارهایی مبنی بر مطالبه  پناهندگی ،علیه اخراج و سر دادن شعارهایی در این رابطه ،سخنرانیهای مختلفی هم از طرف پناهجویان معترض ایراد گردید. همچنین نامه ای در رابطه با مطالبه پناهجویان ایرانی از طرف معترضین تحول اداره مهاجرت داده شد که مامور دریافت کننده  نامه قول دادند در خواست پناهجویان را به مسئولین مربوطه برسانند.

در جریان این تجمع اعتراضی از طرف مسئولین  سازمان بیمرز سخنرانیهایی در دفاع از این اعترا ض ایراد گردید. فرشاد پاشازاده از کمیته استکهلم در رابطه با وضعیت پناهجویان مخفی به زبا ن  سوئدی، حسام منتظری سخنگوی بیمرز در استکهلم در رابطه با مشکلات پناهندگی و ضرورت اقدامات متحدانه به زبان فارسی و رسول بناوند دبیر بیمرز در سوئد در رابطه با سیاستهای پناهنده پذیری و بی توجهی اداره مهاجرت به سرنوشت پناهجویان و همچنیین تقویت و گسترش جنبش دفاع از حق پناهندگی به دو زبان سوئدی و فارسی سخنرانی کردند.

سازمان سراسری پناهندگان- بیمرز – واحد استکهلم