بازگشت به صفحه اول

تظاهرات علیه اعدام؛ سوئد-ستکهلم

گزارشی از اعتراض به جنایات جمهوری اسلامی در استکهلمامروز شنبه 29 ماه ژانویه اجتماع با شکوهی علیه جنایات و اعدامهای اخیر جمهوری اسلامی در ایران و

 به دفاع از فعالین کارگری و سایر زندانیان سیاسی در مرکز شهر استکهلم بر پا گردید. این تظاهرات
که از طرف احزاب چپ و کمونیست ایرانی فراخوان داده شده بود از ساعت 14 تا 16 بعد از
ظهر ادامه داشت. در جریان اجتماع اعتراضی امروز نمایندگان احزاب و شخصیتهای سیاسی
در محکومیت جمهوری اسلامی ایران سخنرانیهایی ایراد کردند همچنین نمایندگان چند حزب
و جریان سوئدی هم به دفاع از خواسته های تظاهرات امروز و محکوم کردن تعرض ضد انسانی
رژیم جمهوری اسلامی به زندگی مردم و فعالین سیاسی در ایران سخنرانی نمودند

.