بازگشت به صفحه اول

terroristna i stockholm حمله تروریستی در استکهلم

تروريسم اسلامى در سوئد

 

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى بيمرز بمبگذارى جريانات ارتجاعى اسلامى در استكهلم را محكوم ميكند. عصر روز شنبه يازدهم دسامبر مردم بيگناه در مركز شهر استكهلم هدف بمبگذارى اين جريانات قرار گرفتند. همه شواهد و اسناد گوياى مقاصد شوم و نفرت انگيز اين تروريسم است و اينكه چگونه خونسرد و آگاهانه كشتار زنان و كودكان و مردم عادى را و آنهم در ابعاد هر چه بيشترى را تعقيب ميكند.

بمبگذارى روز شنبه جامعه سوئد را در شوك فرو برده است. وقوع ناگهانى اين ترور، اما ابدا صاعقه اى در يك آسمان آبى رنگ نبود. سالهاست جريانات سوپر ارتجاعى اسلامى در اين جامعه لانه كرده اند. بنيادها و انجمنهاى گوناگون با خصلت ارتجاعى اسلامى رسما فعال بوده و بخصوص جوانان را زير پوشش تبليغات و فعاليتهاى هدفمند خود قرار داده اند. هر عقل سليم در پس بمبگذارى اخير متوجه سالها تدارك و آمادگى فنى و آماده سازى نيرو براى اجراى چنين جنايتى ميگردد. هر عقل سليمى امروز در مقابله با تروريسم و بمبهاى احتمالى بعدى، بايد متوجه جرياناتى باشد كه دفاع از ارتجاع  اسلامى را روزمره و در دل جامعه در دستور دارند. مدارس اسلامى، نهادها، مساجد و فعاليتهاى از اين نوع بر كسى پوشيده نيست.

همه شهروندان اين جامعه، همه ما، كودكان ما و زندگى روزمره همگى ما هدف شوم اين تروريسم كور اسلامى است. بايد در مقابل ترور و وحشت و ايده ها و مقاصد اين جريانات ايستاد. هيچ حقانيتى در هيچ كجاى افكار و اهداف اين جريانات وجود ندارد. دست جريانات مذهبى بايد از كليه شئون اجتماعى كوتاه گردد. امروز در مواجهه با جريانات اسلامى گفته ميشود بايد از سوء استفاده احزاب و جريانات راسيستى جلوگيرى كرد و بايد محتاط بود! اين هشدارها نابجاست. اشتباه است. اين جامعه بهاى سنگينى را براى وجود و رشد جريانات اسلامى پرداخته است. هيچ چيز نبايد لبه حمله و چاره جويى در مقابل اين جريانات را كند نمايد. اسلام و تروريسم اسلامى خود بهترين سرمنشاء و تغذيه كننده  راسيسم است.

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى در دفاع از امنيت و يك زندگى شايسته براى همه شهروندان جامعه همواره خود را در صف جلوى مبارزه با جريانات ارتجاعى اسلامى و برقرارى يك جامعه سكولار قرار داده است.

 

سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى سوئد

١٣ دسامبر ٢٠١٠

رسول بناوند

 

تماس:             Tel: 070-8303035