بازگشت به صفحه اول

protest aktion Göteborg آکسیون اعتراضی علیه راسیسم 9 نوامبر

فراخوان شبکه علیه راسیسم در گوتنبرگ

 

 

 

 

تظاهرات

علیه راسیسم و در دفاع از حق پناهندگی

 

9 نوامبر روز اعتراض به دستجات نژادپرستی است. در این روز شبکه یوتوبوری علیه راسیسم تظاهراتی را علیه راسیسم و در دفاع از حق پناهندگی سازمان داده است.

در این تظاهرات بار دیگر جنبش ضد نژادپرستی با حضور خود در خیابان اعتراض و ضدیت خود را علیه این دستجات فاشیستی به نمایش خواهد گذاشت. از همه انسانهای آزادیخواه و برابری طلب و ضد نژادپرستی می خواهیم  با شرکت در این تظاهرات این جنبش را تقویت  کنند.

 

      Götaplatsen  مکان: یوتاپلاتسن

زمان 9 نوامبر ساعت 5 بعد اظهر

 

تلفن تماس

سیوان رضایی  0739241383

توفیق محمدی  0739809990

 

سازمان سراسری پناهندگان – بیمرز

واحد گوتنبرگ