بازگشت به صفحه اول

protest aktion Göteborg آکسیون اعتراضی علیه راسیسم 4 نوامبر

آکسیون اعتراضی علیه راسیسم در شهرگوتنبرگ

Kamp mot det rasistiska våldet

 

در ادامه سلسله آکسیون وتظاهراتهای ضد راسیستی از طرف شبکه ضد راسیسم در شهر گوتنبرگ روز پنج شنبه 4 ماه نوامبر ساعت 16:00  در میدان گوستاو آدولف  آکسیون اعتراضی علیه راسیسم برگزار خواهد شد.

 

همه انسانهای برابری طلب و ضد نژادپرستی را فرا میخوانیم که در این آکسیون شرکت کنند.

 

زنده باد جنبش ضد نژادپرستی

 

تلفن تماس:

توفیق محمدی  0739809990

سیوان رضایی :0739241383

سازمان سراسری پناهندگان – بیمرز واحد گوتنبرگ

www.flykting.se

 

اکتبر2010