بازگشت به صفحه اول

demonstration mot SD تظاهرات با افتتاح پارلمان

تجمع اعتراضی و تظاهرات وسیع علیه راسیسم در استکهلم

October 04, 2010

امروز چهارم ماه اکتبر همزمان با باز گشایی دوره ای پالمان سوئد میدان مرکزی شهراستکهلم برای دومین باربعد از انتخابات پارلمان در 19 ماه سپتامبر شاهد اجتماع هزاران نفری علیه راسیسم و بیگانه ستیزی و همچنین علیه حزب راسیستی دمکراتهای  سوئد بود. جمعیت از ساعت 5/4بعد از ظهر کم کم در میدان سرگل در مرکز شهر تجمع کرده و برنامه اعتراضی میتینگ از جمله سخرانی ، شعار و آواز هنرمندان تا ساعت شش و نیم ادامه داشت. بعد از آن انبوه هزاران نفری جمعیت در حال تظاهرات بعد از پیمودن چند خیابان در مقابل مجلس سوئد تجمع خود را از سر گرفت . این اعتراض تا ساعت هشت و نیم شب با سخنرانی ،شعارهای علیه راسیسم و آواز و ترانه هنرمندان ادمه داشت.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- بیمرز – واحد استکهلم

لینک عکس تظاهرات

امروز چهارم ماه اکتبر همزمان با باز گشایی دوره ای پالمان سوئد میدان مرکزی شهراستکهلم برای دومین باربعد از انتخابات پارلمان در 19 ماه سپتامبر شاهد اجتماع هزاران نفری علیه راسیسم و بیگانه ستیزی و همچنین علیه حزب راسیستی دمکراتهای  سوئد بود. جمعیت از ساعت 5/4بعد از ظهر کم کم در میدان سرگل در مرکز شهر تجمع کرده و برنامه اعتراضی میتینگ از جمله سخرانی ، شعار و آواز هنرمندان تا ساعت شش و نیم ادامه داشت. بعد از آن انبوه هزاران نفری جمعیت در حال تظاهرات بعد از پیمودن چند خیابان در مقابل مجلس سوئد تجمع خود را از سر گرفت . این اعتراض تا ساعت هشت و نیم شب با سخنرانی ،شعارهای علیه راسیسم و آواز و ترانه هنرمندان ادمه داشت.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- بیمرز – واحد استکهلم

لینک عکس تظاهرات

http://www.flickr.com/photos/54530986@N02/?saved=1