بازگشت به صفحه اول

demonstration framfor gerlands ambassaden تظاهرات به دفاع از پناهجویان یونان

گزارشی از آکسیون اعتراضی در مقابل سفارت یونان در استکهلم

روز پنجشنبه 28 ماه اکتبردهها تن از پناهجویان و مدافعین حقوق پناهندگی به دفاع از پناهجویان اعتصابی در یونان در مقابل سفارت این کشور در شهر استکهلم تجمع کرده وعلیه برخورد غیر انسانی دولت یونان نسبت به این انسانها و هزاران پناهجوی دیگر که در این کشور گرفتار آمده و از همه حقوق انسانی محروم مانده اند دست به اعتراض زدند. معترضین با حمل عکسهایی از پناهجویان اعتصابی و پلاکارد های حمایتی از آنان و همچنین شعارهای در دفاع از حق پناهندگی بمدت 45 دقیقه در مقابل سفارت یونان به اعتراض خود ادامه دادند. این تجمع اعتراضی از طرف جمعی از حامیان پناهجویان اعتصابی در استکهلم، فدراسیون پناهندگان و سازمان سراسری پناهندگان ایرانی واحد استکهلم فراخوان داده شده بود. در این تجمع رسول بناوند دبیر سازمان سراسری پناهندگان ایرانی در سوئد سخنانی در رابطه با شرایط پناهجویان اعتصابی، اهمیت دفاع از مبارزه و خواست آنها بعنوان یک خواست انسانی و همچنین سیاستهایی که چنین وضعیت اسفباری به ببار آورده است ایراد نمود. همچنین رحیم یزدانپرست از طرف فدراسیون پناهندگان و فرشاد پاشازاده و میترا دو نفر از پناهجویان خطاب به تجمع سخنانی ایراد نمودند. روز جمعه 29 اکتبر دبیر بیمرز در استکهلم ضمن دیداری با یکی از مسئولین سفارت یونان در استکهلم نامه اعتراضی سازمان را در رابطه با سرنوشت پناهجویان اعتصابی تحویل سفارت این کشور داد.


سازمان سراسری پناهندگان ایرانی –بیمرز – سوئد 29 اکتبر 2010


لینک عکس http://www.flickr.com/photos/55243286@N04/


لینک فیلم http://www.youtube.com/watch?v=P2bbzOEa-jc