بازگشت به صفحه اول

Manifestation om asyltäteen فراخوان به دفاع از حق پناهندگی

علیه راسیسم و به دفاع از حق پناهندگی

فراخوان بیمرز – استکهلم

کمپین و مبارزه ما برای دفاع از حق پناهندگی تعطیل ناپذیر است. اما در گرما گرم مبارزات انتخاباتی کشور سوئد که نتایج تعیین تکلیف سیاسی بلوک بندیهای پارلمانی می تواند شرایط پناهنده پذیری این کشور را بشدت  تحت تاثیر بگذارد جا دارد خواست و مطالبه حق پناهندگی بعنوان  بخشی ازحقوق اولیه انسانی را همراه همه انسانهای حق طلب این جامعه فراخوان دهیم. افکار عمومی انساندوستانه و ازادیخواهانه جامعه را علیه تحرکات گرایشات راست و راسیستی که شانس انتخاباتی خود را بر پایه بیگانه ستیزی و دشمنی با امر پناهندگی بنا کرده اند بسیج کنیم. از همه انسانهای آزاده و شرافتند دعوت می کنیم با کمپین اعتراضی بیمرز در سوئد علیه راسیسم و به دفاع از حق پناهندگی همراه شوید. خواست ما:

·       امنستی 2010 ، حق پناهندگی برای همه پناهندگان و پناهجویان مخفی

·       اجرای قانون حق پناهندگی و بر چیدن حصارهای جلو گیری از ورود پناهجو به اروپا

·       لغو سیاست جنایی کردن پناهندگی ، تعقیب پناهجو و متوقف کردن اخراجها

 

زمان: پنجشنبه 9 ماه سپتامبر2010  ساعت 17

مکان:  مقابل پارلمان سوئد، Mynttorget

تلفنهای اطلاعات:

رسول بناوند : 0708303035

محمود محمد زاده  0736228726

سازمان سراسری پناهند گان ایرانی – بیمرز – واحد استکهلم