بازگشت به صفحه اول

demonstration mot SDتظاهراتهای بزرگ علیه راسیسم

جوانان پر شور ضد راسیست به خیابانهای سوئد ریختند

صدا و تصوير
September 22, 2010

در اعتراض به ورود "حزب دمکراتهای سوئد" که یک حزب راست افراطی است، به پارلمان سوئد
سازمان سراسری پناهندگان - بیمرز واحد گوتنبرگ

گزارش ویدئوی
http://www.youtube.com/watch?v=qu4pJ9CLUzY
http://www.youtube.com/watch?v=NUKiaZYr7zc

...

گزارش تصویری از تظاهرات علیه راسیسم در گوتنبرگ

http://www.flickr.com/photos/44504239@N03/

...

گزارش تصویری از تظاهرات علیه راسیسم در استکهلم

http://www.flickr.com/photos/44504239@N03/?saved=1

...

انعکاس این تظاهرات در میدیای سوئد
http://svtplay.se/v/2156063/vastnytt/ilska_och_radsla_efter_valresultatet?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,2156039/sb,k103407,1,f,-1
 
http://svtplay.se/v/2156039/vastnytt/demonstration_mot_rasism?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,2156063/sb,k103407,1,f,-1