بازگشت به صفحه اول

pressmedelande om kampanj för asylrätt کمپین علیه راسیسم و دفاع از حق پناهندگی

کمپین سراسری بیمرز علیه راسیسم و به دفاع از حق پناهندگی

انتخابات پارلمانى سوئد به مراحل پايانى خود نزديك ميگردد. مسايل مهم و حياتى اين جامعه در قالب پلاتفرم احزاب و در گرماگرم مانورهاى سياسى مورد توجه افكار عمومى قرار ميگيرند. مسايل مربوط به پناهندگان از جمله مهمترين سرفصل هاى مبارزات انتخاباتى است. حزب رسما دست راستى و راسيستى "دمكراتهاى سوئد" اين مباحثات را داغتر كرده است. سياست پناهندگى كشور سوئد در چند سال گذشته بسرعت رو بوخامت داشته و در فرداى انتخابات جارى ميتواند بدتر از قبل هم گردد. سازمان سراسرى پناهندگان براى برجسته كردن حقوق پناهندگان٬  برجسته كردن جنبه هاى غير انسانى سياست تاكنونى و بمنظور تقويت امكان نتايج بهتر بنفع حق پناهندگى در طول پروسه انتخاباتى اقدامات متعددى را در دستور خود داشته است. كمپين تازه اى در دستور كار واحدها قرار ميگيرد.

چگونگى و اهداف كمپين بر مولفه هاى زير استوار است:

١ـ سياست جارى ناظر بر امور پناهندگى منجر به يكى از سياه ترين دوره هاى پناهندگى در سوئد تبديل گرديد. با انقباض شديد راه بر پذيرش پناهجويان از بسيارى كشورها و از جمله ايران بسته شد. اخراجها فعالانه در دستور ماموران قرار گرفت و اداره مهاجرت فعالانه به شكار پناهجويان پرداخت. حتى كودكان و پناهجويان بيمار از اخراج در امان نماندند. در طول اين مدت بيش از ٢٠ بار دولت سوئد بخاطر بدرفتارى با پناهجويان مورد انتقاد نهادهاى بين المللى از جمله كميسارياى حقوق پناهندگان سازمان ملل قرار گرفت.

٢ـ پلاتفرم تاكنونى احزاب اصلى پارلمان نشان دهنده تداوم سياستهاى تاكنونى آنها در زمينه پناهندگى است. دو حزب پارلمانى چپ و حزب محيط زيست يك استثنا بحساب ميايند كه وعده بهبودهايى را در سياست پناهندگى مطرح ساخته اند.

٣ـ فضاى جدلهاى انتخاباتى يك فضاى آلوده عليه پناهندگان و پناهجويان است. پيشرفتهاى محسوس حزب دست راستى و راسيستى "دمكراتهاى سوئد" و بعلاوه تاثيرات بحران اقتصادى در تشديد اين فضا موثر بوده اند.

٤ـ جا دارد در گرماگرم فضاى انتخاباتى فعالانه در شكستن اين فضا دست به اقدامات گوناگون زد. اين كارى است كه واحدهاى بيمرز در شهرهاى بودن٬ گوتنبرگ و استكهلم در دستور خود قرار داده اند.

اول: افشاى سياستهاى ضد پناهندگى در چهار سال اخير

دوم: مقابله با تبليغات مسموم دال بر پرونده هاى دروغين پناهجويان٬ بيان واقعيات فرار٬ افشاى جمهورى اسلامى خود براى بيدار شدن وجدان هر انسانى كافى است.

سوم: تاكيد بر حقوق پناهندگى٬ افشاى وضعيت واقعى پناهجويان مخفى٬ لزوم كمكهاى فورى و بدون قيد و شرط دولت و موسسات خدماتى و درمانى از اين پناهجويان.

چهارم: مقابله با فضاى راسيستى و ضد پناهندگى افسار گسيخته.

پنجم: برگزارى تجمعات و پيكتها٬ دعوت از احزاب و جريانات مترقى و راديكال٬ شركت فعالانه در اقدامات ضد راسيستى.

سازمان سراسر پناهندگان بيمرز در پيشبرد كمپين خود دست همكارى را بسوى نهادها و فعالين دفاع از حقوق پناهندگان دراز خواهد كرد. تداوم سركوب جمهورى اسلامى و فرار تعداد هر چه بيشترى از فعالين سياسى و مردم آزاديخواه نقطه محرك ما در پيشبرد اين كمپين خواهد بود در عين اينكه همبستگى بين المللى در دفاع از همه پناهجويان وظيفه ما را در اين زمينه دو چندان ميسازد.

سازمان پناهندگان ايرانى ـ بيمرز در سوئد

24 اوت ٢٠١٠