بازگشت به صفحه اول

Raport omdemonstration vid bilströmbesök تظاهرات در شمال سوئد

گزارشی از تظاهرات و آکسیون اعتراضی در دفاع از حق پناهندگی در شمال سوئد

وزیر اداره مهاجرت سوئد با مشاهده تظاهرات فرارکرد!

روز سه شنبه 8 ماه جون تظاهرات و آکسیون اعتراضی بدعوت جنبش دفاع از حق پناهندگی که واحد بیمرز شمال سوئد یکی از تشکیل دهنده گان آن است در شهر بودن برگزار گردید. ساعت 11 صبح تعداد زیادی از پناهجویان و مدافعین حق پناهندگی در میدان مرکزی شهر Medborgarplatsen با شعارها و پلاکاردهای در دفاع از حق پناهندگی و امنستی، و علیه سیاست ضد پناهنده پذیری جاری در سوئد گرد آمدند. فریاد شعارهای جمعیت و خطابیه های مسئولین تظاهرات از همان ابتدا مرکز شهر را متوجه خود کرده بود. خبرنگاران دو روزنامه بزرگ شمال و تلویزیون شمال سوئد در حال تهیه رپورتاژ از آکسیون و مصاحبه با برگزار کننده گان تظاهرات بودند.

بدنبال جمعیت با شعار دادن و طی نمودن چند خیابان بطرف Lärcenter محل کنفرانس بیل ستریوم وزیر اداره مهاجرت سوئد براه افتاد. در طول مسیر تعداد زیادی بصف تظاهرات کننده گان اضافه شد. با حضور نابهنگام و شعارهای تظاهرات کنندگان در فاصله چند ده متری، وزیر اداره مهاجرت که در محوطه کنفرانس در حال مشورت با معاونین و دستیاران خود بود، کاملا غافل گیر شده و فرار را بر قرار ترجیح داد. بیل ستریوم با هر آنچه توان در پاهای خود حس می کرد خود را به داخل ساختمان رسانید. تظاهرات کننده گان بمدت نیم ساعت در مقابل محل حضور بیل ستریوم به شعاردادن پرداختند و اصرار داشتند که بیل ستریوم باید در جمع تظاهرات حاضر شده و به سئولات آنان پاسخ گوید. بعد از اطمینان از اینکه بیل ستریوم محل را ترک کرده است تظاهرات بسوی اداره مهاجرت که وزیر مهاجرت ادامه دیدارش را به آنجا منتقل کرده بود براه افتاد. بخشی از تظاهرات کننده گان که حدود 25 نفر بودند وارد ساختمان اداره مهاجرت شده و به اعتراض بر روی زمین نشستند و اعلام کردند که باید وزیر اداره مهاجرت را ملاقات کنند. جواب اداره مهاجرت این بود که بیل ستریوم آنجا نیست. اما معترضین به اعتراض خود ادامه دادند. بعد از یک ساعت دونفراز مسئولین در میان جمعیت حاضر شده و خواست اعتراض را جویا شدند. بدنبال یکی از معاونین بیل ستریوم به اسم یوهانا بمیان جمعیت آمده و قبول کرد که دو نفر بعنوان نماینده می توانند با وزیر اداره مهاجرت ملاقات داشته باشند. یوهانا ئوانس از حزب سوسیالیست عدالت خواه و غفور عباس نژاد دبیر بیمرز واحد شمال ملاقات کوتاهی با وزیر مهاجرت کردند در این دیدار بیل ستریوم قول داد که خواستهای آنانرا مورد توجه قرار خواهد داد. مذاکره کننده گان قبول کردند که خواستهایشان را بصورت کتبی روز بعد تحویل اداره مهاجرت بدهند که بدست وزیر مهاجرت برسد. در جریان مزاکره یوهانا ئوانس خطاب به وزیر مهاجرت بی توجهی های اداره مهاجرت را نسبت به وضعیت رفاهی و معیشتی پناهجویان مورد انتقاد قرار داد و کمبودها و خواستهای معترضین را در این زمینه ها بر شمرد. غفور عباس نزاد خطاب به بیل ستریوم گفت ( شما می دانید که در ایران چند هفته قبل تنها به جرم اندشیدن 5 نفر را اعدام کردند. شما از سرکوب و جنایت رژیم ایران بیخبر نیستید چگونه پناهجوی ایرانی را دیپورت می کنید. مگر هر روزه خبر انفجار بمبی در بغداد جان پنجاه نفر را نمی گیرد با کدام قضاوت این کشور را امن بحساب می آورید. شما رویتان را از فجایع کابل و افغانستان و سودان بر می گردانید. این سیاست پناهندگی انسانی نیست).

همزمان باادامه آکسیون اعتراضی شهر بودن فعالین سازمان در انعکاس این خبر تلاش وسیعی بعمل آوردند. غفور عباس نژاد با رایو های فارسی زبان در استکهلم و گوتنبرگ مصاحبه رادیوئی داشت. همچنین رادیو پژواک، رادیو سراسری سوئد به زبان فارسی و کانال تلویزیونی شمال سوئد و دو روزنامه Norrboten kuriren  و Norländiska socialdemoktaterna مصاحبه هایی را با ایشان ترتیب دادند.  

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز شمال سوئد   9 ماه جون

 http://www.kuriren.nu/    روزنامه

http://webbradio/?Type=db&Id=2422480  مصاحبه  پژواک با غفور عباس نژاد

http://www.nsd.se/         روزنامه