بازگشت به صفحه اول

Manifestation i Norrbottenگزارش تظاهرات شمال

گزارشی از تظاهرات شمال سوئد

روز سه شنبه 22 ماه ژوئن تظاهراتی بدعوت جنبش حق پناهندگی و چند حزب وتشکل سوئدی بهدفاع از حق پناهندگی و دستگیری و تهدید به دیپورت یک پناهجوی عراقی بر پا گردید. ساعت یک بعد از ظهر با تجمع دهها تن در میدان مرکزی شهر بودن غفور عباس نژاد سخنگوی تشکل جنبش حق پناهندگی و دبیر بیمرز در شمال سوئد با خوشامد گویی به شرکت کنندگان تظاهرات و ایراد سخنانی در انتقاد از سیاست پناهجویی کشور سوئد ودر حمایت از حامد ال اویه بایدی پناهجویی دستگیر شده آکسیون اعتراضی را آغاز کرد. غفور درصحبتهای خود بی مسئولیتی اداره مهاجرت سوئد برای دیپورت پناهجویان به کشورهای جنگ زده و ناامن مورد انتقاد قرار داد و برخورد اداره مهاجرت به پناهجویان را سیاست ریاکارانه توصیف کرد، ایشان استدلال کرد که اداره مهاجرت حتی با افکار عمومی و مدیای سوئد هم همین سیاست را پیش می برند. غفور همچنین با طرح سئولاتی از نمایندگان احزاب شرکت کننده خواست که نظرشان را در مورد سیاست های جاری پناهندگی  سوئد بیان کنند. بدنبال هر کدام از نمایندگان حزب سوسیال دمکرات، حزب سبز،و حزب عدالت خواه سوسیالیت سوئد در مقابل خبرنگاران روزنامه های شمال سوئد در دبات کوتاه ضمن جواب به سئولات طرح شده مواضع خود را اعلام داشته و دستگیری حامد را محکوم کردند.

سپس جمعیت با دادن شعار به دفاع از حق پناهندگی بطرف اداره مهاجرت به راه افتاد. تظاهرات کننده گان 20 دقیقه درمقابل اداره مهاجرت به دادن شعار و سخنرانی به دفاع از حق پناهندگی پرداختند. به دنبال غفور عباس نژاد و یوهانا اونس از حزب سوسیالیست عدالتخواه  به داخل اداره مهاجرت رفته و علارغم خودداری مسئولین اداره مهاجرت در اوایل، نهایتا وادارشان کردند که دو نفر را برای مزاکره معرفی کنند. در جریان مزاکر برخورد دو رویانه مسئولین اداره مهاجرت در رابطه با مسئله حامد به آنان گوش زد شد. لازم به توضیح است که بعد از دستگیری حامد و تلاش برای دیپورت ایشان مسئولین اداره مهاجرت درمقابل سئوال غفور عباس نژاد در رابطه با دستگیری ایشان اظهار بی اطلاعی کرده و تاسف می خورند و حامد را واجد شرایط دیپورت نمی دانند. در حالی که نامه کتبی اداره مهاجرت به پلیس برای دستگیری و اخراج حامد از طریقی به دست مسئولین  سازمان سراسری پناهندگان میرسد. در جریان مزاکره غفور عباس نژاد این ریاکاری مسئولین را به آنها گوش زد کرده و اعلام می کند که مسئله را به مدیا می کشاند.

این تظاهرات ساعت سه و ربع، با باز گشت نمایندگان و دادن اعتراض نامه ای به اداره مهاجرت خاتمه پیدا کرد. روزنامه قاصد شمال  مصاحبه ای در حاشیه تظاهرات جلو اداره مهاجرت با غفور تر تیب داد ضمن آن غفور اعلام نمود دستگیری حامد به دلیل فعالیتهای ایشان در رابطه با امر پناهندگی بوده است.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بیمرز – واحد شمال