بازگشت به صفحه اول

Deportation stopadesاعتراض علیه دپورت یک پناهجو

اعتراض به دیپورت  یک پناهجو

روز جمعه 11 ماه جون عبدالحامد حامد پناهجوی از عراقی و ازفعالین جنبش حق پناهندگی در شمال سوئد از طرف پلیس شهر لولئو اعضار شده و و به قصد دیپورت همانجا بازداشت می شود. بمحض درز این خبر غفور عباس نژاد سخنگوی جنبش حق پناهندگی و دبیر بیمرز در شمال سوئد با پلیس لولئو تماس گرفته و عملکرد آنها را مورد انتقاد قرار می دهد و یاد آور می شود که اقدام مخفیانه و بدون اطلاع آنان غیر قانونی است . پلیس در ابتدا اظهار بی اطلاعی کرده ولی ساعت 11 شب قصد خود را مبنی بر دپورت حمید به اطلاع عباس نژاد می رسانند. صبح روز شنبه 12 ماه جون چند پلیس حامد را برای جمع کردن وسایل شخصی به محل زندگیش برده و سپس به قصد دیپورت به اداره پلیس برمی گردانند. فعالین جنبش پناهندگی و سازمان بیمرزبا اطلاع از این موضوع در مقابل اداره پلیس لولئوگرد آمده و اعتراض خود را به این اقدام پلیس اعلام می کنند. نهایتا دو نفر به نمایندگی با پلیس وارد مذاکره شده  که 20 دقیقه به طول انجامید. پلیس قبول می کند که تلفن ایشان را که از روز قبل از ایشان گرفته شده بود به او بر گردانند. همزمان با یک وکیل تماس گرفته می شود و ایشان پرونده حامد را بعهده گرفته و ماجرای دیپورت را با پلیس پی می گیرد. پیکت اعتراضی برای جلوگیری از اجرای دیپورت تا ساعت 8 شب ادامه داشت. در این مدت روزنامه SND در محل حاضر شده و با یکی از نمایندگان اعتراض در رابطه با مسئله دیپورت مصاحبه مفصلی داشت. بدین ترتیب دیپورت حمید که قرار بود ساعت 5 بعد از ظهر روز شنبه 12 ماه جون صورت گیرد متوقف شد.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بیمرز- شمال سوئد 14 ماه جون