بازگشت به صفحه اول

Siminarum om asyl Norbottenگزارش سمینارسیاست پناهندگی-واحدشمال

گزارشی از برگزاری سمینار سیاست پناهندگی کشور سوئد در شمال سوئد

همانطور که قبلا اعلام شده بود در ادامه کمپین سازمان بیمرز در رابطه با سیاست پناهنده پذیری سوئد و اجرای موفقیت آمیز این برنامه در گوتنبرگ و استکهلم واحد شمال سوئد سازمان، ادامه این کمپین را با سمیناری در این رابطه در شهر بودن در شمال سوئد پی گرفت. این سمینار که از طرف جنبش دفاع از حق پناهندگی متشکل از سازمان پناهندگان ایرانی واحد شمال و چند جریان مدافع حقوق پناهندگی در شمال سوئد فراخوان داده شده بود روز چهارشنبه 12 ماه مه بر گزار شد.سمینار ساعت یک بعد از ظهر با حضور اعضای پانل و شرکت کننده گان در سالن محل اجتماع در مرکز شهر(بودن) با سخنان افتتاحیه غفور عباس نژاد سخنگوی جنبش دفاع از حق پناهندگی و دبیر سازمان بیمرز در شمال سوئدآغاز گردید. غفور با خوش آمدگویی به شرکت کننده گان سمینار سخنان خود را شروع کرده و سپس توضیحاتی در رابطه با معرفی تشکل جنبش دفاع از حق پناهندگی، اهداف و شیوه کار وبرنامه های آن را به اطلاع حاضرین رساند. بعد ازآن به سمینار و انتظارات از نتایج آن پرداخت ودر رابطه با چگونگی پیشبرد سیمنار توضیحات لازم را به جلسه ارائه داد. چهار نفر از طرف اداره مهاجرت در جلسه شرکت داشتند که یکی از آنان آقای Jakob lindval از تصمیم گیرندگان اداره مهاجرت در بودن به عنوان نماینده اداره مهاجرت در پانل جای گرفت. بعد از افتتاحیه جلسه، هر کدام از اعضای پانل در یک نوبت خود را معرفی کرده و در نوبت دوم هرکدام به مدت 5-7 دقیقه به تشریح نظرات خود و سیاستهای احزاب مربوطه در قبال سیاست پناهنده پذیری جاری در سوئد پرداختند. در ضمن هر کدام از زاویه نظرات خود سئولاتی را خطاب به نمایندگان اداره مهاجرت مطرح کردندند. مسئله طرح جدید اداره مهاجرت برای بررسی پرونده متقاضیان پناهندگی، آموزش زبان خصوصا مدرسه کودکان، مسکن، درمان و معیشت پناهندگان مواردی بود که تاکیدات فراوانی از طرف نمایندگان بلوک چپ و حزب عدالت خواه سوئد بر آن شد. نا عادلانه بودن سیاست پناهنده پذیری و سخت گیری بیش از حد اداره مهاجرت مورد نقد شدید قرار گرفت. بی توجهی به شرایط کشورهای جنگ زده همچون عراق و افغانستان و شرایط بشدت خفقان ایران موارد دیگری بود که سیاست جاری پناهندگی سوئد به آن توجه نکرده و از طرف منتقدین محکوم می شد. نماینده صلیب سرخ هم در نوبت خود از میان جمعیت انتقادات جدی را در رابطه با سیاست پناهنده پذیری سوئد مطرح نمود از جمله اینکه از نمایندگان احزاب حاکم خواست که موضعشان را در رابطه با عملکرد نا دقیق و نا عادلانه جاری اداره مهاجرت توضیح دهند. بخش اول جلسه تا ساعت سه ونیم بیشتر سیاست جاری پناهندگی و عملکرد اداره مهاجرت مورد خطاب بود و فضای آنچنان سنگینی برای آنان ایجاد نموده بود که نماینده اداره مهاجرت در نوبت جوابگویی خود بشدت بی جواب و ناروشن بنظر می رسید. در بخش آخر بعد از استراحت کوتاه حاضرین در جلسه، سئولات و نقطه نظرات خود را خطاب به پانل در میان گذاشتند اما نمایندگان اداره مهاجرت جلسه را در زمان استراحت ترک گفته بودند که از طرف شرکت کنندگان مورد نکوهش قرار گرفت. دربخش آخر بیشتر به تغییرات و راه چاره ها توجه شد مخصوصا از طرف حزب محیط زیست و حزب چپ بر تغییرات اساسی در سیاست پناهندگی سوئد و بهتر کردن امکانات زیستی، کاری، وآموزشی و بهداشتی پناهجویان تاکید شد. حزب عدالت اجتماعی بر ضروت اعتراض بیشتر برای تحمیل یک امنستی دیگردر سوئد اصرار داشت. جلسه ساعت 5 عصر خاته پیدا کرد اما تا ساعت پنج و نیم جمعیت با بحث و گفتگوهای چند نفره در کنار هم بودند. اعضای شرکت کننده در پانل شمال عبارت بودنداز:

·         Åke Eltoft ock Knut Larsson från Moderaterna    دو نماینده از حزب مدرات

·         Bodil Ceballos- Riksdagsledamot från Miljöpartiet  حزب سبز سوئد                                        

Eivy Blomdahl från Socialdemokraterna حزب سوسیال دمکرات

·         Tina Aghajari från Vänsterpartiet حزب چپ سوئد

·         Roger Bohman från Centerpartiet حزب میانه سوئد

·         Sead Maglic från Sjukvårdspartiet حزب تندرستی

·         Jonas Brännberg från Rättvisepartiet Socialisternaحزب عدالت خواه

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- بیمرز- واحد شمال سوئد

 

15 ماه مه 2010     لینک عکس      http://www.flickr.com/photos/21598050@N03/