بازگشت به صفحه اول

Protestation اعتراض به اعدام جنایتکارانه رژیم ایران

علیه جمهوری اسلامی همراه با اعتصاب عمومی در کردستان!

جنایت روز یکشنبه گذشته جمهوری اسلامی در اعدام پنج فعال زندانی سیاسی در ایران برای یک بار دیگر موج تنفر و انزجار از این رژیم لجام گسیخته را در ابعاد جهانی بر انگیخته است. به حق اعتراضات همه جا حاکمیت سیاه و ضد انسانی این رژیم را نشانه رفته است. در کردستان ایران اعتصاب عمومی اعلام شده است که از طرف بخش کثیری از جریانات، احزاب و شخصیتهای سیاسی مورد حمایت قرار گرفته است. در بخش زیادی از کشورهای اروپایی علیه جمهوری اسلامی و همرا با اعتصاب عمومی در کردستان تجمعات اعتراضی اعلام شده است. سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بیمرز واحد سوئد ضمن محکوم کردن جنایت رژیم ایران از همه انسانهای آزاده و انسان دوست دعوت می کند که در این آکسیونهای اعتراضی شرکت کنید.

استکهلم:  ساعت 3 بعد از ظهر روز پنجشنبه 15 ماه مه در مقابل سفارت جمهوری اسلامی

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- واحد سوئد

11 مه 2010