بازگشت به صفحه اول

pressmedelande om demonsrationفراخوان به آکسیون اعتراضی به دفاع از حق پناهندگی

سرنوشت هزاران پناهجوی گریخته از شرایط جنگ و ترور، سرکوب و بی حقوقی و خفقان در گرو یک سیاست انسانی و بشر دوستانه است. انقباض هرچه بیشتر سیاستهای پناهندگی کشورهای پناهنده پذیر از جمله سوئد امید شمار زیادی را گرفته است.

 باید وجدات عدالت خواهی و انساندوستی هر چه بیشتر مردم سوئد را بیدار کرد! باید افکار عمومی مردم را از سیاست جاری پناهنده پذیری و پروسه و عملکردهای ناعادلانه اداره مهاجرت مطلع کرد! باید خواست یک سیاست انسانی و عادلانه را در برخود به فراریان از جهنم کشورهای جنگ زده و دیکتاتور زده هم چون ایران و عراق وافغانستان را به افکار عمومی، مدیا و سر میز احزاب وجریانات دخیل در این مسئله کشاند و نیروی هرچه بیشتری برای به کرسی نشاندن آن جمع کرد! یکی از راههای ما برای رسیدن به این هدف اعتراض و مطرح کردن مطالبات انسانی هزاران پناهجویی است که هم اکنون در انتظارجواب اداره مهاجرت بسر می برند و یا سالهاست در بلاتکیفی زندگی مخفی در پیش گرفته اند. امروز و در آستانه انتخابات کشور سوئد که مسائل اساسی جامعه مورد بحث وجدل سیاسی جریانات مختلف هستند، این مسئله مبرمیت صد چندانی دارد. سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- بیمرز همراه با جمع دیگری از سازمانهای مدافع حقوق پناهندگی روز شنبه 29 ماه مه آکسیون اعتراضی در میدان Mynttorget   مقابل  پارلمان سوئد برگزار می کنند. این یکی از راهکارهای است که می تواند موثر باشد. از همه پناهجوان و انسانهای مدافع حقوق پناهندگی درخواست می کنیم که در این تجمع اعتراضی شرکت کنند.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- بیمرز واحد استکهلم

تلفن تماس : 0736228726

شنبه 29 ماه مه ساعت 15 مقابل پارلمان سوئد Mynttorget

شرکت کننده گان:

سازمان سراسری پناهندگان بیمرز- استکهلم

فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی - استکهلم

جمعیت افغانیهای استکهلم

حزب سوسیالیست عدالت خواه سوئد

تشکیلات هیچ انسانی غیره قانونی نیست