بازگشت به صفحه اول

pannel debat واحد شمال- سیاست پناهندگی در سوئد

اطلاعیه بیمرز- شمال سوئد

 پانل بحث وگفتگو در رابطه با سیاست پناهنده پذیری سوئد

انتخابات پارلمان سوئد نزدیک میشود. مسئله پناهندگی و سیاست پناهنده پذیری سوئد در هردوره انتخاباتی به یکی از موارد بحث و جدل احزاب پارلمانی تبدیل میشود. روند تاکنونی نشاندهنده هر بیشتر محدودیت و شدیدتر شدن شرایط پناهنده پذیری بوده است. روند آتی چگونه خواهد بود؟ نظرات و دیدگاه طرفهای پارلمانی چیست؟ وضعیت شمار زیادی کودکان مریض معرف به کودکان آپاتیت و خانواده هایشان چه میشود؟ هزاران پناهجوی مخفی با ساله ها ماندگاری در سوئد و منتظر روزنه ای امید چه خواهد شد؟ ایا یک امنستی عمومی قابل پیشبینی است؟ آیا طرح یک هفته و سه ماهه اخیر اداره مهاجرت امنیت قضایی عادلانه دارد؟ چگونه مسئله انسانی هزاران پناهجوی منتظر تعیین سرنوشت آتی را به مسئله جامعه سوئد و افکار عمومی تبدیل کنیم؟ در ادامه اقدامات کمپینی سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- بیمرز در سوئد و بدنبال پانل موفقیت آمیز در گوتنبرگ  و استکهلم واحد شمال سوئد در همکاری با جریانات مدافع حقوق پناهندگی با ایجاد نهاد جنبش پناهندگی تدارک سمیناری را در این رابطه در دستور دارد.

اعضای پانل

·         Åke Eltoft ock Knut Larsson från Moderaterna    دو نماینده از حزب مدرات

·         Bodil Ceballos- Riksdagsledamot från Miljöpartiet  حزب سبز سوئد                           

·         Eivy Blomdahl från Socialdemokraterna حزب سوسیال دمکرات

·         Tina Aghajari från Vänsterpartiet حزب چپ سوئد

·         Roger Bohman från Centerpartiet حزب میانه سوئد

·         Sead Maglic från Sjukvårdspartiet حزب تندرستی

·         Jonas Brännberg från Rättvisepartiet Socialisternaحزب عدالت خواه

زمان: چهار شنبه 12 ماه مه 2010  ساعت  13 تا 17

 

مکان: بودن          Folket huset Boden   

 مترجم به زبانهای مختلف قابل دسترس است.                               

 حضور برای همه علاقه مندان آزاد است.

 

 

 اطلاعات بیشتر : غفور عباس نژاد

Gafour Abbasneyad  

Tel: 072-0011631

E-post: ifrboden@hotmail.com