بازگشت به صفحه اول

Demonstration om asyl rätt تظاهرات برای امنیستی استکهلم

گزارش آکسیون اعتراضی به دفاع از حق پناهندگی در استکهلم

روز شنبه 29 ماه مه بدعوت چند تشکل مدافع حقوق پناهندگی آکسیون اعتراضی علیه سیاستهای ضد پناهنده پذیری جاری کشور سوئد و بدفاع از حق پناهندگی و خواست امنستی برای پناهجویان متقاضی پناهندگی کشور سوئد بر گزار گردید. این آکسیون که با استقبال تعداد زیادی پناهجو و مدافعین حق پناهندگی روبرو شد از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر در میدان Mynttorget   مقابل پارلمان کشور سوئد ادامه داشت. دراین اجتماع اعتراضی نمایندگان تشکلهای فراخوان دهنده آکسیون و همچنین شخصیتهای شناخته شده مدافع حقوق پناهند گی از جمله خانم آنیتا دراسییو و کاله لارشون نماینده پارلمانی حزب چپ سوئد به ایراد سخنرانی پرداختند. سخنرانان ضمن بیان انتقاد و بیزاری خود از سیاست جاری پناهنده پذیری کشور سوئد بر تغییرات اساسی در این ضمینه و طرح امنستی برای همه پناهندگان در 2010 تاکید داشتند. رسول بناوند دبیر بیمرز در سوئد در سخنرانی خود ضمن دروغ خواندن ادعای انسانی و عادلانه بودن سیاست پناهنده پذیری کشورهای اروپایی از طرف دولت مردان تاکید داشت که بیشترین همکاریهای کشور های اروپایی در دوره اخیردر این رابطه متمرکز به ایجاد دیوارهای غیرقابل عبور برای پناهندگان به داخل مرزهای اروپا با اختصاص بودجه کلان و نیروی نظامی وسیع بوده است. ایشان ضمن تاکید و تلاش همگانی برای به کرسی نشاندن خواست امنستی در سال 2010 تنها راه تحقوق آنرا اتحاد هر چه بیشتر جرانات مدافع حق پناهندگی، اعتراض بیشتر و فشار بیشتر از طرف افکار عمومی مردم انساندوست به سیاستهای راست کنونی بر شمرد.   

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بیمرز- 30 ماه مه    

 http://www.slide.com/profile?puid=z_Jz_FoUUo3POK4dx6ZplCYdzKxrQePwqOUh1rJDwOfwM4cA_DiBjpHn-dwpCv3d