بازگشت به صفحه اول

Verksamhetsplan inför år2010 Iranska flktingsRiksOrganisation

                           

پلاتفرم فعاليت سازمان بيمرز در سوئد

                              سند براى کنفرانس سال ٢٠١٠ بيمرز در سوئد

٤ ماه مارس ٢٠١٠

تهيه: مصطفى اسدپور

 

پلاتفرم فعاليت در سال آتى

محورهاى اصلى فعاليت ما در سال آينده تغييرى نخواهد کرد، به اين دليل ساده که بستر سياسى و اجتماعى فعاليت سازمان تغييرهاى مهمى را نشان نميدهد. اما بهبود و پيشرفت در تمامى عرصه ها چيزى است که بدان نياز داريم. اولويتهاى ويژه اى را نيز بايد براى خود تعريف کنيم.

زمينه هاى سياسى و اجتماعى فعاليت ما در سال آتى ـ اولويتهاى فعاليت ما

 1. جمهورى اسلامى و سرکوب آن کماکان از محورهاى اصلى فعاليت ما خواهد بود. بايد توجه داشت که بند و بستهاى اقتصادى و سياسى ميان دولت سوئد و ايران پيچيدگى هاى معينى را بما تحميل ميکند. ميدان عمل ما عملا تنگتر؛ و بهمان درجه کارمان سخت تر خواهد شد.

  1. افشاى رژيم و دفاع از حقوق سياسى پايه اى مردم در مقابل رژيم

  2.  دفاع از حقوق پناهندگى فراريان زير چتر "ايران کشورى ناامن ..."

  3. شناساندن فضاى سرکوب به افکار عمومى در سوئد، و از جمله از طريق حساسيت و سد بستن در مقابل رژيم ايران در سوئد

  4. تمرکز ويژه روى دفاع از حقوق زنان و کودکان گريخته از قوانين اسلامى

 2. سياستهاى ضد پناهندگى دولت سوئد و اروپا: سياست ضد پناهندگى سوئد کماکان روى همين پاشنه خواهيد چرخيد. اما اينرا بايد بحساب تاکتيکهاى حساب شده اداره مهاجرت گذاشت. فشار روى پناهجويان و بمنظور اخراج از کانالهاى مختلف ادامه خواهد داشت. بستن مرزها بر روى پناهجويان، همکارى هاى نزديک پليسى براى شکار و اخراج پناهجويان و تشديد قوانين ضد پناهندگى از اهداف اعلام شده  اروپاى مشترک است.

  1. تلاش ما بايد عليه کل سياستهاى ضد پناهندگى متمرکز باشد: نوک تيز اين سياستها متوجه پناهجويان گريخته از عراق و افغانستان و منطقه  شاخ اروپا است. ما هرگز خود را منحصرا معطوف به پناهندگان ايرانى نساخته ايم. مثل هميشه بايد کل سياستها را مورد توجه قرار دهيم. ايجاد انواع همکارى ها و شبکه هاى همکارى با جريانات مختلف دفاع از حقوق پناهندگان بايد کماکان فعالانه از جانب ما دنبال شود.

  2. بيش از هر وقت ديگر به فعاليت سراسرى بيمرز در سراسر اروپا نياز هست. ما بايد دفتر مرکزى بيمرز را در اين جهت يارى رسانيم.

 3. عليه راسيسم: فشار سياسى جريانات و افکار راسيستى روى جامعه سوئد بسرعت افزايش مييابد. نزديک شدن انتخابات يک دليل آنست. حزب Sverigedemokraterna نوک تيز يک تحرک راسيستى شده است که سازمان يافته است و روشهاى کار بسيار فکر شده اى را در پيش گرفته است. اين جامعه، و از جمله ما با موج راسيستى بزرگى روبرو هستيم که بايد برايش آماده باشيم و نقش خود را در اين زمينه بطور شايسته ايفا کنيم.

  1. شرکت فعالانه در ايجاد انواع شبکه هاى ضد راسيستى

  2. فعاليت سياسى وسيعتر در اين زمينه به زبان سوئدى و فارسى

 4. وجوه سازمانى. بهبود کارکرد سازمانى در سطح واحدهاى محلى و از در سطح سراسرى از مهمترين الويتهاى ما در سال آتى است.

  1.  واحدهاى محلى ما بايد شکل سازمانى خود را سر و سامان بدهند. عضويت و عضوگيرى، ثبت اسناد، روابط و جلسات سازمانى واحدها، رابطه با ارگانهاى دولتى، تامين مالى و غيره در واحدها هنوز به توجه و انرژى بيشترى نياز دارد. اينکار بايد به پايان برسد.

  2. عضوگيرى: نسبت جذب اعضاى تازه در مقابل ابعاد فعاليت  واحدهاى ما بسيار کم است. واحدهاى سازمان بايد بطور ويژه روى عضوگيرى انرژى ويژه بخرج دهند.

  3. ماتريال تبليغى سراسرى براى معرفى بهتر سازمان، باندرول و آفيش و غيره. اين بعهده واحد سراسرى است.

 5. فعاليتهاى اجتماعى و فرهنگى. در اين زمينه واحد سازمان در استکهلم و گوتنبرگ بخوبى عمل کرده است. ايجاد يک لوکال يا مرکز فعاليت ثابت در شهر بودن يکى از اوليتهاى مهم سازمان در سال پيش رو خواهد بود. جشنها و تجمعات فرهنگى ـ تفريحى، کلاسهاى آموزشى، تجمعات ثابت هفتگى از جمله روشهايى است که موجب گردآمدن تعداد هر چه بيشترى حول لوکال و فعالين سازمان خواهد شد.

 6. مالى: فعاليت مالى واحدهاى سازمان کماکان در اولويت سال بعدى قرار خواهد داشت. برنامه روشن مالى و مقررات ناظر بر آن، همفکرى و همدلى در پيشبرد آنها، از نقطه قوتهاى مهم سازمان در سال گذشته بوده است. مقررات و اصول ناظر بر فعل و انفعالات مالى چه در سطح مرکزى و چه در سطح محلى هنوز بايد تدقيق و روشنتر گردد. مساله بعد کمکهاى مالى است. مسئولين واحدها بايد بروشنى تعريف کنند که براى جمعاورى کمکهاى مالى چه برنامه اى دارند. واحد مرکزى نيز بايد ابزار و راهنمايى و کنترل بيشتر در اينمورد را در دستور قرار دهد.

 7. فعاليتهاى انتگراسيونى: موضوع فعاليت بيمرز محدود به پناهجويان نيست. بخش قابل توجهى از فعاليتهاى ما متوجه کسانى است که سرپل پناهجويى را پشت سر گذاشته و بصورت پناهنده و مهاجر زندگى تقريبا عادى را در پيش گرفته اند. همه متفق القول از آنها بعنوان "شهروندان درجه دوم" نام ميبرند که گوياى دشواريهاى بسيار اين جمعيت در داشتن يک زندگى با حقوق و امکانات و انتظارات يک شهروند معمولى است. اين عرصه بعنوان فعاليتهاى گسترده سياسى، اجتماعى و عملى بوده است که سازمان ما بدان مشغول بوده است. پروژه هاى کمک به کاريابى، پروژه هاى مربوط به مبارزه با تبعيض را ميتوان نام برد. اين بخش را بايد در فعاليتهاى خود تقويت کنيم.   

موارد فوق رئوس اصلى فعاليتهاى ما از نگاه سراسرى است. فعاليتهاى ما چه در سطح سراسرى و چه در سطح واحدها بسيار متنوع تر و فراتر است. بعلاوه بخش مهمى از فعاليتهاى بيمرز به سطح دبيرخانه بين المللى آن گره ميخورد که باز از زاويه فعاليت عمومى در سوئد و ايجاد هماهنگى مشترک مورد بحث کنفرانس خواهد بود.

گزارش و پلاتفرم مالى در سند جداگانه در اختيار کنفرانس قرار ميگيرد.